onsdag, september 28, 2022
HjemMeningerMalvik FrPs innspill til reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby

Malvik FrPs innspill til reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby

Rikard Spets Gruppeleder, Malvik FrP

Innlegg: Hommelvik er et av Malviks største tettsteder, og samtidig det stedet i kommunen hvor befolkningens tilgang til sjønære rekreasjonsområder er mest sårbar. Saksvik og Vikhammer har en sammenhengende strandlinje på 5-6 kilometer som i varierende grad kan benyttes fult ut, mens det i Hommelvik i realiteten bare er 2-300 meter i Stasjonsfjæra som er tilgjengelig for tettstedets nærmere 6000 innbyggere til bading og rekreasjon på dagtid, og uformelle sosiale sammenkomster på kveldstid samt i helger og helligdager.

Malvik FrP mener at en slik ubegrenset og fri tilgang til sjøen er avgjørende for befolkningens helse og livskvalitet på tvers av generasjonene. Det er derfor bestemmende at disse områdene er frie, tilgjengelige og ikke blir hemmet av forhold som f.eks. Nabolovens §2 (ref. problematikken på Grillstad Marina).  

Vi vet at nærhet og tilgjengelighet til sjøen er svært viktig for Malviks innbyggere. Dette har blitt bekreftet i Lev Vel undersøkelsene i hhv. 2012, 2015 og 2018. Et inngrep i et så viktig område som Moan/Stasjonsfjæra uomtvistelig er for lokalsamfunnet i Hommelvik, må derfor behandles etter «føre var prinsippet». Vi kan ikke se at dette har blitt gjort i kommunens behandling så langt.

Sett opp mot overnevnte fakta må et så drastisk inngrep som er skissert i denne planen derfor vurderes ut fra et evighetsperspektiv. Når inngrepet er gjort og bygningene står der, så er det ingen vei tilbake. Eventuelle mangler og feilvurderinger man kan ha utrettet i planprosessen kan aldri reverseres.

Derfor mener Malvik FrP at det vil være avgjørende å ha en uhildet konsekvensutredning av denne utbygningen før en beslutning kan fattes, og det første spadetaket blir tatt. Men dette vurderer Malvik kommune så langt som unødvendig. Her mener vi at Malvik kommune, bevisst eller ubevisst, har gjort en grov feilvurdering. Miljøverndepartementet er klare i sine bestemmelser av når det skal gjøres en konsekvensutredning, og en bebyggelse på Moan/Stasjonsfjæra er klart innenfor kravet for et slikt tiltak på flere viktige områder.

Avslutningsvis ønsker vi å bemerke at DSBs veileder til havnivåstigning og stormflo av ukjente årsaker ikke virker å være vurdert i planprosessen. Her ligger allerede store deler av Danielstrøa (opp til Hommelvik skole/idrettsanlegget), Øyaveien og Havneveien under vann ved stormflo i 2090. Samtlige båthus på Stasjonsfjæra ligger også under vann. Stormflo oppstår som kjent ofte i kombinasjon med store nedbørsmengder og vind, og det er derfor verdt å nevne at kartene ikke hensyntar kombinasjonen av stormflo, bølger og flom i Homla, men kun forholder seg til havnivået. Kartene skal på nytt oppdateres med data fra FNs klimapanels sjette rapport, og forventes å være tilgjengelige i 2023.

Ut fra det som er kommunisert hittil så kan vi vel neppe forvente oss en lavere vannstand enn den som allerede finnes i kartene som er basert på data fra 2015. Hvordan skal Hommelvik generelt, og en eventuell fremtidig bebyggelse på Moan spesielt, beskyttes mot dette? Dette vil være noen av flere viktige momenter som bør belyses og avklares i en konsekvensutredning slik at både befolkningen og deres folkevalgte representanter kan fatte beslutninger på et reelt grunnlag.

Malvik FrPs kommunestyregruppe
Rikard Spets
Gruppeleder

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW