lørdag, november 26, 2022
HjemMalviknytt.noVil ikke gi utbygger dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser (+)

Vil ikke gi utbygger dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser (+)

Da utbyggingsavtalen for Hommelvik Panorama (Homla Hageby) ble inngått mellom Malvik kommune og utbygger, ble det vedtatt en rekkefølgebestemmelse i avtalen.

Den gikk i korte trekk ut på at utbygger skulle bygge blant annet ny gangveg fra Havnevegen, langs innkjøringen til Brukesgården og opp til fortau langs fylkesvegen og en strøkslekeplass ved Saligberget.

Nå søker utbygger om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen med bakgrunn i at det ikke er mulig å bygge en trafikksikker gang- og sykkelveg fra Havnevegen til FV 950 som regulert i planene.

Vil utsette til 1.mai 2023

Torsdag 16.juni får lokalpolitikerne i Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging saken til behandling.

Kommunedirektøren på sin side mener at en dispensasjon vil sette hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.

-Det har vært klart siden planarbeidsfasen at universelt utformet gangveg mellom Homla Hageby og Hommelvik sentrum har vært en utfordring, og at det er nødvendig å etablere en ny og bedre løsning enn dagens situasjon. Dette er bakgrunnen for rekkefølgekravet i planen. Det påpekes at kravet om ny gangveg er plassert som nettopp et rekkefølgekrav for å gjøre det sikrere å bevege seg til og fra
området før beboere flytter inn i Homla Hageby, uttaler kommunedirektøren i saksfremlegget.

Trenger mer tid

Kommunedirektøren skriver videre i sin innstilling at ansvarlig søker mener det er tiden frem til 1. mai 2023 som skal til for å få etablert en løsning for gangvegen.

-Om denne løsningen fraviker fra dagens rammer og krever en annen prosess er ikke avklart, men uansett kommer man tilbake til vurderingen ovenfor med at det er mer tid tiltakshaver trenger. Dersom gangvegen hadde blitt prioritet tidligere i prosjektet ville dette
kunne vært på plass i en eller annen form innen ansvarlig søker nå ønsker å søke om brukstillatelse for deler av bygget.

-Ansvarlig søker har ikke tilbudt noen midlertidig løsning for å avhjelpe situasjonen frem til endelig gangveg skal være på plass. Dispensasjon innebærer dermed at dagens situasjon er underet og at det ikke finnes en trafikksikker universelt utformet løsning for å komme seg fra Homla Hageby til Hommelvik sentrum i perioden fra eventuell brukstillatelse og til gangvegen er etablert 1. mai 2023, skriver kommunedirektøren.

Innstiller på avslag

Kommunedirektøren mener en midlertidig dispensasjon kan gi en uheldig presedenseffekt ovenfor andre tiltakshavere i lignende situasjoner. Det er ikke uvanlig at det stilles rekkefølgekrav om at noe skal utarbeides og ferdigstilles før brukstillatelse.

-Ved å innvilge midlertidig dispenasjon her kan det være med på å underbygge effekten av rekkefølgekrav i reguleringsplaner.

-Kommunedirektøren kan etter en samlet vurdering ikke se at det er noen objektive fordeler ved å innvilge midlertidig dispensasjon. Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Vilkårene for å innvilge dispensasjon etter pbl. § 19-2 er ikke tilstede, mener han.

Innstillingen til behandlingen i Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging som skal se på saken torsdag 16.juni er at det med hjemmel i plan- og bygningsloven avslås søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanens pkt. 4.7. Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke oppfylt, da hensynet bak rekkefølgebestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å innvilge dispensasjon er ikke klart større enn ulempene

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW