torsdag, august 18, 2022
HjemNyheterKommunen har en plan for å fjerne dette

Kommunen har en plan for å fjerne dette

I et notat som blir forelagt lokalpolitikerne i Trafikksikkerhetsutvalget 19.mai, redegjør kommunedirektøren for kommunens plan for vegetasjonsrydding langs gater, gang- og sykkelveger.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut over gangbane og i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring gjennom sommerhalvåret. Å sørge for fri sikt langs vegene er, og ansvarsforholdene omkring dette er nedfelt i veglova.

I henhold til loven er det den som bor langs vegen som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på sin egen eiendom slik at det er
god sikt ved vegkryss og ved den enkeltes avkjørsel. Flere kommuner og Statens Vegvesen starter ved i inngangen til sommeren en
informasjonskampanje om den enkeltes ansvar for å klippe vegetasjon langs vegene. Spesielt viktig er dette i strekninger med mange avkjørsler og vegkryss med dårlig sikt. Mange beboere må også krysse gang- og sykkelveg for å kjøre ut på bilvegen. Da er det spesielt
viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten.

20 meter fri sikt

Regelverket er at når man står 4 meter inn i avkjørselen skal det være minst 20 meter fri sikt i hver retning langs vegen ved
fartsgrense 30 km/t. Om avkjørselen krysser gang- og sykkelveg skal man ved 3 meter inn i avkjørselen ha fri sikt 30 meter inn i vegen.

Dette kan være utfordrende i områder der det er tett bebyggelse som for eksempel på Vikhammeråsen.

Regelverk

Regelverk rundt siktsoner finnes i Veglova §31 og §43:

  • §31 viser til muligheten til å gi påbud om blant annet siktrydding med hjemmel i §29 som omhandler byggegrense fra veg med mer.
  • §43 viser til krav i tilknytning til avkjørsler og skal utføres i tråd med Statens vegvesen sine retningslinjer, men også med skjønn i tilknytning til boliggater.

I tillegg kan det være en gjeldende reguleringsplan i området som også kan angi bestemmelser til siktsoner. Der dette er tilfelle vil denne gjelde.

Hekk og busker skal klippes slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen. I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Dette er viktig da små barn skal være synlige for bilister og syklister. Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre skal
ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon. Videre skal ikke hekk, busker og trær skjule trafikkskilt, vegnavnskilt, signalanlegg (trafikklys) eller gatelys. Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner
eller vegetasjon som gjør vegen smalere.

Tiltak fra Malvik kommune

Kommunedirektøren henstiller i inngangen til sommeren innbyggerne i Malvik om å foreta en vurdering om vegetasjon på eiendommene kan være til hinder for gode siktforhold i innkjørsler og kryss. Dette gjøres gjennom informasjonskampanjer. Kommunedirektøren tar
også kontakt med velforeningene, og oppfordrer dem til å være støttespillere og bidra til at eldre og uføre i boligområdene kan få hjelp til vedlikehold av vegetasjon i siktsoner.

Hvis hekker og busker ved fortau og veg ikke er klippet godt nok kan grunneieren få tilsendt brev via Altinn med beskjed om å utføre klipping. Det følger da med en skisse over krav til frisiktsoner i henhold til veglovens §43, eventuelt med henvisning til reguleringsplan dersom denne er førende for tilfellet. Dersom vegetasjonen fortsatt ikke blir klippet så kan kommunedirektøren med hjemmel i veglovens §31 gi pålegg med tidsfrist.

Blir ikke denne tidsfristen holdt kan kommunen etter samme hjemmel sørge for å gjennomføre klippingen for
grunneiers regning. Normal frist vil være 14 dager.

Kommunedirektøren gjør også kartlegging av hekker, busker og siktforhold gjennom hele året. Identifiserte kritiske områder kan bli fulgt opp med kontakt opp mot grunneier. Spesielt viktig er dette i forbindelse med skolestart hvor mange barn skal gå til skolen. Vegetasjon
som hindrer sikt langs vegene kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Kommunedirektøren har en målsetning om trygg skoleveg slik at flest mulig barn skal gå eller sykle til og fra skolen.

Informasjon med referanse til regelverk og retningslinjer blir oppdatert på Malvik kommunes hjemmesider og blir også lagt ut på kommunens sosiale medier.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW