mandag, august 15, 2022
HjemNyheterLevetiden for bassengene er overskredet

Levetiden for bassengene er overskredet

Det var i forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2022-2025 med budsjett for 2022 (sak 88/2021), at kommunestyret vedtok en bestilling til rådmannen (kommunedirektøren) hvor de spør om hvordan svømmetilbudet i kommunen skal være framover.

Ingen midler til nye basseng

Kommunestyret mener det er viktig og nødvendig at vi har et godt tilbud om svømmeopplæring i Malvik kommune. I forbindelse med bygging av ny flerbrukshall i Hommelvik er det også drøftet muligheten for nytt svømmeanlegg. Ut fra dagens investeringsramme og økonomiplan er det ikke satt av midler til dette. Samtidig utrykkes det bekymring for kvalitet og levetid på dagens basseng i idrettsbygget. Med bakgrunn i disse vurderingene mener kommunestyret det er behov for en rask avklaring på hvordan det framtidige svømmetilbudet skal sikres i egen kommune. Kommunestyret ber derfor rådmannen i løpet av første kvartal 2022 komme med en sak om
hvordan vi opprettholder svømmetilbudet i Malvik kommune framover.

Denne saken er en løypemelding knyttet til den politiske bestillingen, og ikke et fullstendig svar på hvordan svømmetilbudet i Malvik skal sikres framover. Saken beskriver status for svømmetilbudet i Malvik i dag, herunder tilstanden på våre svømmebasseng og dagens bruk,
samt sier noe om mulige handlingsalternativer framover. Dette er alternativer som må utredes og vurderes nærmere i løpet av 2022.

På overtid

Levetiden for svømmebassenget i Hommelvik idrettsbygg er overskredet, og det samme gjelder bassenget i Ytre Malvik samfunnshus. Kommunedirektørens vurdering er at det er viktig at Malvik har en svømmehall med 25 meters basseng for å dekke behovene i kommunen både når det gjelder svømmeopplæring for elever i grunnskolen, tilbudet til idretten og folkebad.

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet for 2018 at det skal bygges en flerbrukshall i Hommelvik, og ba samtidig rådmannen se på muligheten for å etablere kunstisflate i tilknytning til hallprosjekt i Hommelvik (sak 70/2017). I 2019/2020 ble det startet en
mulighetsstudie de for å se på alternative løsninger og innhold med blant annet svømmehall knyttet til ny flerbrukshall. En foreløpig mulighetsstudie som også inneholder alternativ med svømmehall foreligger, men studien er ikke ferdigstilt.

I handlings- og økonomiplanen for 2022- 2025 ligger flerbrukshallen i Hommelvik inne med brutto prosjektert på om lag 70 mill kroner,
med ferdigstillelse i 2024. Svømmehall ligger ikke inne i bevilgningen i planperioden.

Når det gjelder svømmebassenget i Ytre Malvik samfunnshus, har også dette behov for oppgradering for å tilfredsstille dagens krav både til utforming, garderobefasiliteter og energieffektivitet.

Ber om mer tid

Kommunedirektøren har derfor behov for noe mer tid til å utrede og vurdere ulike muligheter og alternativer for å sikre det framtidige svømmetilbudet i Malvik, samt kostnader og finansering knyttet til dette. Kommunedirektøren vil komme tilbake til saken i sitt forslag i handlings- og økonomiplan for 2023-2026.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW