onsdag, november 30, 2022
HjemNyheterStatus trafikksikkerhet i Malvik

Status trafikksikkerhet i Malvik

Kommunedirektøren i Malvik har laget en oversikt over status på ferdigstilte og igangsatte trafikksikkerhetstiltak i 2022.

Her bringer vi et utdrag av oversikten som skal legges frem for medlemmene av trafikksikkerhetsutvalget 19.mai.

Fartshumper som hastighetsregulerende tiltak, flere veger

Smiskaret: På rettstrekning nederst i Smiskaret er det nå etablert 2 fartshumper.
Nessvegen: Fartshumper er planlagt etablert når asfaltentreprenør er valgt.
Vikhammermovegen: Utbedring av fartshumper er planlagt utført når asfaltentreprenør er valgt.

Økte kostnader på vinterdrift

Vintersesongen 2021/2022 har vært en tilnærmet normal vinter sammenlignet med de siste år der behovet for brøyting og strøing har vært mindre. Dette har ført til merutgifter hvor resultatet er underskudd i driftsregnskapet. På grunn av dette samt betydelig økte kostnader på drivstoff vil dette trolig medføre at det blir redusert aktiviteter som blant annet helt eller delvis bortfall av asfaltering og mindre rom for andre trafikksikkerhetstiltak, med unntak de som allerede er lagt som plan. Resultatet kan bli et etterslep som må tas fremover i ukjent
tidshorisont.

Hjertesone

Konseptet Hjertesone er gjennomført ved Hommelvik barneskole og vil i løpet av året bli utført ved alle barneskoler i Malvik kommune.

Oppgradering av bussholdeplass i Smiskaret

Bussholdeplassen oppe i Smiskaret er utformet som en snuplass med et åpent område i midten. Det åpne området benyttes i dag til parkering av biler og tyngre kjøretøy. Dette gir dårligere oversikt for sjåføren av skolebussen. Muligheten for å benytte området i midten til parkeringsplass blir fjernet og arealet blir oppgradert med beplantning som gir en triveligere utnyttelse av plassen. Kommunegartner er i gang med planlegging, og det forventes oppstart på utbedringene før sommeren 2022.

Sporete veg opp mot Hommelvikhøgda

Fylkesveg 950, Malvikvegen har svært sporete dekke opp Solbakkan. Malvik kommune har forespurt fylkeskommunen om tiltak og fått til svar at det ikke planlegges utbedring på strekningen i 2022. Kommunen har sendt klage og vil jobbe videre opp mot fylkeskommunen i saken.

Bedret framkommelighet på Svehøgda

Ved stengninger i forbindelse med bygging av ny E6 har tendensen vært mer trafikk inn på kommunevegene på Sveberg og ned snurruvegen/Dalabakkan samt en del forvirring knyttet til skilting. Skiltingen er forsterket etter avkjøring fra E6-rampene inn på Svebergvegen og fareskilt Bratt bakke er plassert nederst i Dalabakkan samt øverst i Snurruvegen. Tiltakene har sammen med fysisk
hindring i Snurruvegen bidratt til en nedgang i uønsket trafikk og forbedret trafikksikkerheten.

Selve sjikanen på toppen av Snurruvegen er nå blitt flyttet nærmere Svebergveien. Dette gjør det enda vanskeligere å passere denne for kjøretøy over en viss størrelse. Det er så langt i 2022 ikke meldt om uønsket trafikk i Dalabakkan/Snurruvegen. Når anleggsarbeidet med nye E6 på Sveberg begynner for fullt vil det bli forsterket oppmerksomhet på eventuell lekkasjetrafikk ned Grønberg.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW