lørdag, mai 28, 2022
HjemNyheterVurderer å anmelde ulovlig trefelling

Vurderer å anmelde ulovlig trefelling

Malvik kommune har observert at et større friområde på Villmarkstoppen på Sveberg er hogd uten at det er innhentet tillatelse.

Friområdet ligger på Svehøgda og Malvik kommune er grunneier.

-Forholdet er et alvorlig brudd på granneloven og planbestemmelsene og er ikke greit. Reglene for trefelling er tydelige og ligger ute på kommunens hjemmesider. Kort fortalt er all hogst forbudt uten tillatelse, heter det i et brev kommunen har sendt ut til alle eierne på Villmarkstoppen.

-For å klargjøre dette for alle beboerne så sendes brev til alle eierne på Villmarkstoppen, 13 boliger til sammen, heter det i brevet fra kommunen.

-Dette er et friområde der området skal ha karakter av naturområde, og eksisterende vegetasjon skal så langt mulig bevares. Friområdet ligger i et ca. 4-5 m bredt belte rundt hele reguleringsområdet. Utenfor dette området ligger et friluftsområde. Her tillates uttak av skog etter anvisning fra kommunens skogbrukssjef.

Innfører hogstforbud og vurderer anmeldelse

Kommunen er klar over at området ble hogd for noen år tilbake, administrert av daværende skogbrukssjef. Kommunen mener forholdet er alvorlig. Generelt vurderer kommunen anmeldelse, erstatningskrav, gebyr eller andre former for reaksjon i slike tilfeller.

-Privatisering av kommunal grunn er uheldig, heter det i brevet.

-Kommunen ser at det også andre steder rundt Villmarkstoppen hogges mindre trær og busker. I tillegg ser vi en privatisering av areal utenfor tomtegrensene. Flybildet fra 2016 viser noe av dette. I dag er enda mer skog fjerna.

Som et resultat av dette ser kommunen seg nødt til å legge ned hogstforbud i hele området Villmarkstoppen. Det betyr at det også er forbudt å fjerne mindre busker og kratt. Hogstforbudet gjelder inntil noe annet er bestemt.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW