onsdag, november 30, 2022
HjemKronikkVil UNICEF skrote matjorda på Vikhammer?

Vil UNICEF skrote matjorda på Vikhammer?

Jan Holm, medlem av Facebook-gruppa Nei til blokker – BEVAR matjorda på Vikhammer

Kronikk: Det er FN-organisasjonen UNICEF, FNs barneorganisasjon, som arver Nedre Vikhammer, «Malviks beste matjord». Nå vil de selge eiendommen til høystbydende, stikk i strid med FNs bærekraftsmål og jordvernpolitikk og heller la åkrene bebygges av blokker og boliger. Er det virkelig mulig at FNs barneorganisasjon skal være med på å skrote matjorda for fremtidige generasjoner?

I et svar til meg 23. januar skriver organisasjonen: «UNICEF Norge forholder seg både til avdødes egne ønsker slik de er nedfelt i testamentet og til den politiske og demokratiske prosessen som har pågått i Malvik kommune de siste fem årene. Planarbeidet for Vikhammer Nedre legger til rette for boligbygging og friområder med varierte uteområder tilpasset både voksne og barn, i tillegg til en kommunal barnehage.»

Jeg vil gjøre oppmerksom på følgende: Utbyggingen skjer på matjord – i strid med Hurdalsplattformens restriktive jordvernpolitikk – og i strandsonen, der kommunen, med Ingrid Aune som ordfører, i april 2019 vedtok at: «Byggeforbudet i strandsonen ligger fast.» Vedtaket skal foreløpig gjelde fram til 2030.

Dette skulle tilsi at det ikke ble bygget på åkrene på Vikhammer. Er det en demokratisk prosess, slik UNICEF skriver, når kommunen handler stikk i strid med kommunestyrets eget vedtak om byggeforbud i strandsonen?

Ikke uventet har det etter hvert reist seg en sterk bevegelse mot utbyggingen på «Malviks beste matjord». Før kommunestyremøtet som vedtok utbygging på Nedre Vikhammer 31. januar, protesterte Jordvernalliansen i Trøndelag med følgende uttalelse: «Alliansen Jordvern Trøndelag meiner det er heilt uakseptabelt å byggja ned beste matjord på Vikhammer i Malvik kommune. Det er ikkje framtidsretta og i sterk strid med nasjonale jordvernsmål og med FN sine berekraftsmål. Matjorda er ein felles ressurs me må hegna om. Me vonar det vert gjort kloke val til beste for matjorda i Malvik når kommunestyret skal behandla detaljregulering av Nedre Vikhammer på måndag 31. januar 2022.»

Jordvernalliansen består av alle de store bondeorganisasjonene, Norges to største naturvernorganisasjoner (Fremtiden i Våre Hender og Naturvernforbundet) samt LO i Trondheim, bestående av 91 fagforeninger.

Her er medlemsorganisasjonene i Trøndelag:
• Bondelaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Bygdeungdomslaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Bonde- og Småbrukarlaget i Nord- og Sør-Trøndelag
• Norsk Landbruksrådgiving, Trøndelag
• Fremtiden i våre hender, Trøndelag
• Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag
• 4 H Trøndelag
• LO Trondheim

I tillegg sendte Naturvernforbundet i Trøndelag og Malvik en skarp protest.

Kvann, en organisasjon for biologisk mangfold, protesterte blant annet mot at det ikke forelå konsekvensanalyser for kulturlandskapet og biologisk mangfold. Det er mange rødlistede dyre-, fugle- og plantearter i området uten at tiltak inngår i risikoanalysen.

UNICEF er en del av FN, og FN har markert seg som en sterk motstander av nedbygging av matjord. Ifølge forhåndsomtaler om den nye klimarapporten som snart legges fram, blir det advart mot at enkelte områder på jorda snart vil være ubeboelig for mennesker. Samtidig har vi en enorm befolkningsvekst. Fra jeg ble født i 1952 til i dag har befolkningen på jorda økt fra 2,6 milliarder til 7,8 milliarder, en tredobling. Det sier seg selv, slik professor Dag Hessen, presist har formulert det i boka ved samme navn, at vi er ved «Vippepunktet».

Denne jorda har lite å gå på, den brenner, og da kan ikke UNICEF, FNs barneorganisasjon, selge «Malviks beste matjord» til høystbydende. Det vil ikke bare sette organisasjonen i et dårlig lys, men også vise i klartekst at organisasjonen står på feil side i miljø- og klimakampen. Sett fra FNs klimamål kan det sies så sterkt at UNICEF med en beslutning om å selge åkrene på Vikhammer, faktisk bidrar til å ødelegge kloden; et svik mot fremtidige generasjoner.

I en krass kommentar til utbygging av matjord i Stjørdal kommune, skrev Stjørdal Bygdekvinnelag dette for noen måneder siden: «Bygdekvinnelaga i Stjørdal ber våre politikere tørre å stå opp for vern av matjorda og sørge for at null-visjon for nedbygging av verdifull jord blir nasjonal politikk. Når vi sikrer arealer for matproduksjon sikrer vi mat til oss som bor her. Da er vi også solidariske med mennesker i land der mattilgangen er begrenset.»

Er ikke UNICEF Norge enig i det?

Jeg ber dere innstendig om å snu i denne saken og heller støtte en politikk til gagn for de generasjonene som har livet foran seg.

Det er vel ikke slik at UNICEF ønsker å stå for en politikk som for lengst har gått ut på dato?

Fakta om norsk matjord

•Bare tre – 3 – prosent av Norges areal kan brukes som matjord, to – 2 – prosent som dyrefôr, én – 1 – prosent som matkorn.
•Norges selvforsyningsgrad for korn er på 36 prosent, lavest i Europa.
•Ved en internasjonal krise har Norge kornlager for kun to – 2 – måneder.

•Norges Bondelag: «Den aller beste norske matjorda finner vi i dag i tilknytning til noen av de største byene våre på Østlandet, Jæren og rundt Trondheimsfjorden.»

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW