lørdag, juni 25, 2022
HjemMeningerHar AreSam utspilt sin rolle?

Har AreSam utspilt sin rolle?

Mari Bjørnstad (SP) medlem av utvalg for Areal og samfunnsplanlegging

Innlegg av Mari Bjørnstad (SP): Som medlem i hovedutvalg for Areal og Samfunnsplanlegging, har jeg stilt meg selv det spørsmålet flere ganger denne perioden. Hva er hensikten med et slikt utvalg, når enkelte vedtak ikke blir tatt på alvor? Hva er hensikten med at folkevalgte bruker tid og energi på saker som skal behandles i AreSam,hvis vedtak ikke har noen betydning.

Jeg opplevde det da AreSam sa nei til mellomlagring av vindturbinkomponenter ovenfor Stasjonsfjæra. Vedtaket ble kjent ugyldig?????? Da vedtaket ble utformet ble det dobbeltsjekka i møtet at dette var riktig formulert. Allikevel var det møter mellom utbygger av vindmølleparken og folk i Malvik kommune, og det endte med nye tilpasninger. Saken ble så hastebehandla i kommunestyret, det var tidspress for utbygger, alternativ mellomlagring fantes nærmest ikke, og noen av de folkevalgte snudde i sin overbevisning.

Nå opplever vi atter at vedtak i AreSam ikke blir respektert. Flere partier hadde medlemsmøter på forhånd, og det ble lagt inn krav for at utbygger skulle få bygge ned strandsonen på Moan. Et krav var undergang og ikke overgang. Det ble vedtatt fordi politikerne ikke vil ha en stor skjemmende overgang midt i Hommelvika. At det er kostnadskrevende er etter min mening ikke et nok tungtveiende argument for å skifte mening. Det ble også stilt krav om konsekvensutredninger. Det er for utbygger for ressurskrevende. For et prosjekt med så store dimensjoner, bør det være en selvfølge med konsekvensutredning; vi må se på hva dette har å si for innbyggerne i Vika,infrastruktur og tjenestetilbud; skole, barnehager, leger, tannleger, behovet for boliger, sammensetninga av befolkninga,hvilke type boliger, hva mener innbyggerne i Vika, hva har ei slik utbygging å si for miljøet, fare for ras, flomfare osv osv

AP skal ha nytt medlemsmøte for å se om de kan gi etter for utbyggers ønsker om nye forhandlinger. Ingenting er hugget i stein; ja, men da må vi ta tilbake strandsonen, og ikke tillate bygging innenfor 100-metersgrensa, slik praksisen har blitt den seinere tiden i AreSam.

I SP ønsker flertallet i partiet å realisere utbygginga og er villig til gå en ny runde med utbygger. At kravet om undergang kom fra AP er riktig, men begge representantene fra SP støttet dette i AreSam, ja, alle de 29 punktene. 

Jeg mener politikernes oppgave er å ivareta innbyggernes interesser og at disses oppfatning og holdninger betyr mer i mange tilfeller, enn om hvor lønnsomt et prosjekt er for en utbygger. Dessuten stod utbygger nettopp fram og fortalte hvor mye de allerede hadde tjent på bygging på nordsida av jernbanen.

Hvis denne saken ender med nye forhandlinger, og AP og SP gir etter for presset fra utbygger, er det et kraftig signal på at AreSam er et organ i kommunen som ikke respekteres av de øvrige folkevalgte.

At ingenting er hugget i stein, bringer meg over til Vikhammer Nedre. Nå er det UNICEF som har gården. Jeg ser ikke at vi har noen forpliktelser i form av gamle vedtak overfor de. Vi har nå en enestående mulighet til å verne matjorda på Vikhammer Nedre. Vi kan allikevel bygge ny barnehage på tiltenkt område, da dette er nødvendig og ikke blir bygd på matjord.

Utbygginga på Vikhammer Nedre ble vedtatt med knapt flertall. Jeg tror ikke motstanden gjenspeiles i vedtaket. Derfor er AreSamstrengt tatt ikke nødvendig. Som medlem i utvalget kjenner jeg på hvor mye unødig tid og energi jeg har brukt på å sette meg best mulig inn i saker, hvor unyttig det er å jobbe for de som har stemt på meg og gitt meg en ombudsrolle.

Mari Bjørnstad

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW