mandag, august 8, 2022
HjemPressemeldingerAP og SP - Økte inntekter med ny regjering

AP og SP – Økte inntekter med ny regjering

Pressemelding fra Malvik Arbeiderparti og Malvik Senterparti.

Regjeringens tilleggsnummer til Statsbudsjettet gir en styrking av kommunenes frie inntekter. AP/SPregjeringen styrker kommuneøkonomien med 2,5 mrd noe som for Malvik sin del betyr et økt handlingsrom.

I tillegg stopper regjeringen Høyre-regjeringens forslag om å øke innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende brukere, noe som også gir en økt inntekt for Malvik kommune.

Innkjøp av læremidler i skolen

For å få et godt faglig grunnlag, bra læringsutbytte og spennende innlæring er det viktig å ha oppdaterte læremidler. Fagfornyelsen samt økt bruk av digitale læringsplattformer medfører at det er behov for både trykte læremidler og lisenser til digitale læringsplattformer ut over det rådmannen har funnet rom for i sitt framlegg. Kommunestyret bevilger 1,9 mill. ekstra til læremidler i 2022. Dersom hele summen ikke brukes i 2022 overføres et eventuelt restbeløp til 2023. Dette beløpet finansieres ved hjelp av disposisjonsfond. Kommunestyret mener det er forsvarlig siden dette er snakk om en engangsinvestering og vi i løpet av de siste årene har opparbeidet oss et solid disposisjonsfond.

Kommunestyret legger også inn en årlig økning på kr 500000 til læremidler. Malvik kommune har tidligere satset offensivt på å investere i nettbrett til samtlige elever i Malvikskolen. Kommunestyret mener det er en naturlig oppfølging av dette å bevilge de pengene som trengs til digitale læremidler for å få fult utbytte av denne satsingen.

Heltid og kvalitet i tjenesten

Malvik er en foregangskommune i Norge i arbeidet for heltidskultur innen kommunal tjenesteyting. Siden 2015 har vi økt heltidsandelen med 14 prosentpoeng og vi ser på flere områder at det har positiv effekt på arbeidsmiljø, sykefravær og kvalitet i tjenestetilbudet. I august nådde vi en milepæl da vi oppnådde 67% heltidsandel. Vi tror det er innenfor rekkevidde å øke heltidsandelen ytterligere. Derfor setter vi oss et mål om å stabilisere heltidsandelen over 67% i 2022 og komme opp på 68% heltidsandel i 2023. Innen utgangen av økonomiplanperioden er målet at 69% av kommunens ansatte skal jobbe heltid.

Kommunestyret anser dette som en høyt prioritert oppgave, og et sentralt tiltak for å skape økt kvalitet i de kommunale tjenestene. I Malvik kommune har vi også vært tydelige på at andre tiltak enn de rent økonomiske (lønnsmidler) vil være viktig for å lykkes med dette arbeidet. Det er viktig at Rådmannen i arbeidet med heltidskultur og kvalitet i tjenestene fortsatt gjør en totalvurdering av behovet for, og muligheten til, bruk av eksterne miljø og støtteordninger kommunen kan samspille med for å oppnå målet.

Kommunestyret setter derfor av kr 250.000 som kan brukes til kurs, møter og andre relevante formål som bidrar til å nå målet om en høyere andel ansatte i hele og faste stillinger. Økt bemanning i skolen

Det er foreslått en økt bemanning i skolen på 1,5 mill kroner fra rådmannen. Kommunestyret ønsker at dette skal økes ytterligere og øker dette beløpet med 1 million kroner. Beløpet tilføres rammen og fordeles etter vanlig prosedyre. Økt satsing på barnehage Kommunestyret ønsker å styrke satsingen på barnehage og avsetter 1 million kroner ekstra på området.

Lærlinger

For å sikre kommunesektoren nok arbeidskraft i årene som kommer er det viktig at vi tar ansvar og bidrar med lærlingeplasser slik at det utdannes flere i de yrkene kommunene trenger flere av framover. Kommunestyret ønsker derfor en mer offensiv satsing enn det som er foreslått i handlings og økonomiplanen. Det settes derfor av midler til fire lærlingestillinger i tillegg til den opptrappingsplanen som kommunestyret bestilte i fjor, og som allerede ligger inne i Handlings og økonomiplanen.

De fordeles som følger: Helsefagarbeider: Alle prognosene viser at det vil bli behov for flere ansatte i helsesektoren framover. Vi har i Trøndelag en situasjon med stor underdekning på antallet lærlingeplasser i helsearbeiderfaget. Her må alle kommunene ta ansvar. Kommunestyret ønsker at Malvik kommune tar inn to ekstra lærlinger i helsearbeiderfaget. Dersom det er praktisk mulig ønsker kommunestyret at dette iverksettes så raskt som mulig og utlyses blant de 55 elevene i Trøndelag som hittil ikke har fått lærlingeplass, og derfor går VG3 i skole. (Det er en VG3 klasse ved Malvik vgs.) Det settes av kr 320.000,- pr år i planperioden til dette.

Kommunestyret ønsker også å styrke Malvik kommune sitt bidrag til utdanning av barne- og ungdomsarbeidere ved å legge inn midler til to ekstra lærlingeplasser i dette faget. Det settes av kr 160.000,- for 2022 (1/2 årsvirkning) og kr 320.000,- pr år i resten av planperioden.

Forebyggende aktiviteter barn og ungdom

Kommunestyret er bekymret for utviklingen blant unge som ikke føler tilhørighet til kommunale eller frivillighetens tilbud på fritiden. Både frivillige tilbud som natteravner og midlertidig tilbud med utekontakter i kommunal regi har vært faktorer som har fanget opp mange av disse. Kommunestyret ønsker derfor å bevilge penger til tiltak som bygger opp under de frivilliges deltagelse i forebyggende arbeid.

Det ønskes at administrasjonen finner tiltak som gir best effekt gjennom samråd med frivillige aktører i SLT-samarbeidet. Kommunestyret ønsker også at det etableres utekontakt i kommunal regi. Flertallet oppfordrer rådmannen til å bruke denne satsningen til å kunne tilby flere som jobber med ungdommer i kommunen heltidsstilling.

Trivselsledere i skolen

Trivselsledere er et godt bidrag til gode skolemiljø. I rådmannens forslag til budsjett avsluttes tiltaket fra og med 2023. Flertallet er ikke enig i en slik prioritering og har avsatt midler til trivselsledere gjennom hele økonomiplanperioden.

Drive for Life

Drive for Life er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge. Malvik har hatt klubb siden 2019. Tiltaket er finansiert i 2022, men er deretter kuttet ut. Kommunestyret foreslår å finansiere dette i hele økonomiplanperioden.

Tråkkemaskin Malvikmarka.

Hommelvik Langrenn eier tråkkemaskin og sørger for løypekjøring i hele Malvikmarka på dugnad. Dette er en stor frivillig innsats som kommer alle kommunens innbyggere til gode og som bidrar til god folkehelse. I 2023 er det behov for å fornye tråkkemaskina og det skisseres behov for et kommunalt bidrag for å sikre dette. Kommunestyret har pr. nå ikke funnet midler til hele finansieringa, men har satt av totalt 850.000,- i 2022 og 23 til formålet.

Videre foreslår vi å avsette midler til formålet årlig framover slik at samarbeidet blir forutsigbart for dugnadsgjengen og finansiering sikres ved neste skifte av tråkkemaskin.

Leiepriser frivillige i kulturbygg

Pandemien har gjort at mange frivillige kulturaktører har mistet muligheten til å avholde arrangementer og dermed også tapt inntekter. Kommunestyret ønsker å gjøre det litt lettere for frivillige aktører å «komme i gang» etter pandemien og foreslår at leieprisen for frivillige i kommunens lokaler holdes på 2021-nivå gjennom hele økonomiplanperioden.

NAV Malvik har meldt behov som ikke er innfridd

NAV Malvik fikk i 2021 tildelt ekstra ressurs fra Statsforvalteren som har hatt til hensikt å forebygge økonomiske utfordringer for flere brukere som følge av koronapandemien. Dette har blitt organisert som en prosjektstilling som har blitt ivaretatt av en av kontorets egne faste ansatte. Disse midlene vil ikke bli videreført i 2022. NAV Malvik viser imidlertid til god erfaring med denne prosjektstillingen og har et ønske om å kunne videreføre arbeidet for å forebygge for langsiktige økonomiske problemer blant kommunens innbyggere også etter koronapandemien. Det er fortsatt behov for å øke innsatsen mot økonomisk råd og veiledning for å unngå at mange vil få økt gjeldsproblematikk. I tillegg vil NAV Malvik tilby tettere oppfølging ute på arbeidsplass for brukere som har mottatt økonomisk sosialhjelp over tid.

Tettere oppfølging vil gi flere brukere bedre muligheter til å stå i arbeid over lengre tid. Vi ser at vurderingen fra NAV Malvik og ønsket om ekstra årsverk for å kunne ivareta et økende antall brukere med behov for tett oppfølging, herunder brukere som har mottatt økonomisk sosialhjelp over tid, vil ha en god forebyggende effekt. Vi vurderer også at dette vil innvirke positivt på budsjettet for økonomisk sosialhjelp. Malvik kommune setter av midler til en slik rolle i 50% stilling. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med NAV for å sikre at tiltaket eventuelt kan styrkes ytterligere med tilførsel av midler fra andre enn kommunen.

Styrking av område Helse- og velferd

Med referanse til notat fra rådmannen etter tilleggsnummer fra regjeringen Støre, styrkes rammeområdet for Helse- og velferd med 1,5 millioner kroner.

Lyssetting av Malvikstien

I Malvik vil vi ha turstier som er tilgjengelige for alle. Malvikstien er en svært godt tilrettelagt tursti. For å gjøre denne turstien tilgjengelig for enda flere, vil kommunestyret at rådmannen starter planlegging av å lyssette Malvikstien og at dette innarbeides i neste HØP. Kommunestyret ønsker at det planlegges en variert belysning, som blant annet ivaretar muligheten for å iaktta himmelfenomener på kveld og natt.

Trygg skolevei

I Malvik setter vi prioritering av trygg skolevei høyt. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å sikre god framdrift i gang- og sykkelvei samt fortauprosjekter, med spesielt fokus på utbedring av utrygge skoleveier.

Kildesortering i kommunale bygg

Kildesortering er ett av tiltakene kommunen bidrar med for å redusere kommunens klimaavtrykk. Dessverre er det slik at det i enkelte kommunale bygg, eller deler av kommunale bygg, ikke legges godt nok til rette for kildesortering. Kommunestyret ber rådmannen om at det legges godt til rette for kildesortering i alle kommunale bygg, inkludert utleielokaler, større møterom o.l.

Forebyggende hjemmebesøk fra 75 år

Dette representerer et konkret forslag for utprøving av tidlig innsats i omsorgen. Det er viktig at eldre bor hjemme så lenge som mulig og da må kommunene iverksette tiltak som gjør det mulig. Mange eldre er friske og lever et aktivt liv, men slike hjemmebesøk kan bidra til den tryggheten som noen kan ha behov for. Kommunestyret ber rådmannen se på et opplegg for gjennomføring av dette tiltaket og fremme en sak i forkant av HØP 2023-2026.

Vaksinasjon mot sesonginfluensa

Vi ønsker at kommunen fortsetter med gratis vaksinering av kommunens ansatte. Etter denne pandemien ser vi at godt beskyttet helsepersonell, skoleansatte og en operativ kommuneledelse er svært viktig. Stipulert kostnad kr. 100.000,-

Sentrale kursmidler

Det å oppdatere seg faglig er en viktig del av å føle inspirasjon i arbeidshverdagen. Kommunestyret ønsker derfor å tilbakeføre kr 300.000,- av det foreslåtte kuttet i sentrale kursmidler innenfor oppvekst og kultur i perioden 2023 – 2025. Potten brukes til både kurs og reisevirksomhet. «Den nye normalen» etter Covid19 gjør at det nå tilbys flere kurs på digitale flater. De digitale kursene gjør at det spares reisekostnader og reisetid istedenfor å delta på tradisjonelle kurs. Kommunestyret ber derfor rådmannen, der det er hensiktsmessig, vurdere økt bruk av digitale kurstilbud for å kunne gi flere ansatte faglige oppdateringer.

Redusert vikarinnleie

Utfordringer med høyt fravær som en følge av Cocid19, og ekstraordinære tiltak for å begrense smitte, gjør det krevende å opprettholde forsvarlig bemanning. Slik situasjonen ser ut nå må vi forvente at denne utfordringen varer langt ut i 2022. Kommunestyret reverserer derfor kr 300.000,- av det foreslåtte kuttet til dette tiltaket i 2022.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW