søndag, november 27, 2022
HjemMeningerSkuffet over valgkomitéens arbeid i MALVIK IL

Skuffet over valgkomitéens arbeid i MALVIK IL

Styret i Malvik Arbeiderlag

Innlegg fra Malvik Arbeiderlag: Vi skriver 2021 og Malvik IL har hatt god tid på seg til å finne kvinnelige kandidater til å stille i styret i MIL.

Nå vet ikke jeg hva som står i vedtektene til MIL om antall kvinner og menn, men regner med at de har de samme reglene som Norges Idrettsforbund om annet ikke er spesifisert.

I §5 (1) om Kjønnsfordeling står det følgende: Ved valg/oppnevning av styre, råd,utvalg/komite mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges /oppnevnes minst to personer av hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg av/oppnevning til styre, råd, utvalg/komite mv. I strid med bestemmelsen, skal styret innen en måned etter årsmøte sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komite mv. er på valgt/oppnevnt.

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til Idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøte. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av gangen.

Har MIL da søkt om dispensasjon for å ha kun menn i styret, det blir da mitt neste spørsmål?

Vi i Malvik Arbeiderlag- Vi er opptatt av bredden i idretten. Vi er opptatt av jenteløftet i fotball og idretten generelt, vi er opptatt av at jenter kan nå så langt de bare vil, og at de har kvinnelige forbilder. Ikke bare på banen, men at kvinner også er der beslutninger tas, i styret og i lederstillinger.

Vi er opptatt av, og ønsker at Malvik IL skal gå foran som ett godt eksempel, vi skal være en foregangskommune i vekst, og vi skal tenke framover.

Malvik IL gjør vanvittig mye bra for innbyggerne i Malvik, det skal ikke verken glemmes eller gjemmes, men i denne saken, får valgkomiteen i MIL strykkarakter!

Med vennlig hilsen
Styret i Malvik Arbeiderlag
v/ leder Laila B. Nilsen

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW