søndag, november 27, 2022
HjemMeningerMer fleksibilitet i barnehagen

Mer fleksibilitet i barnehagen

Eva Lundemo Fosmo og Anders Frost

Leserinnlegg fra Malvik Høyre: Mer fleksibilitet i barnehagen

Under kommunestyremøtet den 25. mai 2020, reiste Anders Frost fra Høyre, spørsmål knyttet til fleksibiliteten i barnehagetilbudet i Malvik, og om det er mulig å få redusert plass/deltidsplass i barnehagene her i kommunen.

Kommunestyret fattet da et vedtak om at rådmannen i forbindelse med at budsjettet for 2021, skulle legge frem en sak på hvordan kommunen kan tilrettelegge for mer fleksibilitet i tilbudet av redusert plass i barnehagene, og med tilhørende konsekvenser for budsjettet. Dette ble dessverre ikke utført av rådmannen. Ifølge rådmannen, var forsinkelsen på grunn av manglende kapasitet, da som følge av Covid 19-situasjonen. 

Konsekvensen ble da dessverre at denne saken ikke var med i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024, og budsjett for 2021. Saken kom til politisk behandling først den 28. januar 2020. Barnehageplasser for høsten 2021 var da alt annonsert. 

Grunnen til at vi i Malvik Høyre tok opp denne saken, var fordi vi har blitt kontaktet av innbyggere. Innbyggere som faktisk har etterspurt reduserte plasser i barnehagene, men at det har det ikke vært mulig å få. For Høyre er det alltid viktig å huske at kommunen er til for innbyggerne, ikke motsatt. Det er vårt utgangspunkt, og vi lytter selvfølgelig til innbyggerne. 

Vi vil gjerne understreke at vi ikke mener at de ansatte i de ulike barnehagene gjør en dårlig jobb. Vi tar opp dette fordi vi mener at tilbudet til innbyggerne kan bli enda bedre. Vi tror ikke at det reelle behovet kommer frem før man få en mulighet til å melde sin interesse og søke om en redusert plass, og at det blir tilrettelagt for at dette ønske blir oppfylt. 

For; Malvik kommune tilbyr i praksis ikke deltidsplasser i barnehage per dags dato.

Rådmannen opplyser at mer fleksibilitet i barnehagen vil gi økte kostnader, og at dette vil være avhengig av hvor mange som søker. Rådmannen vurderer også at etterspørselen for deltidsplasser er lav.

Vi ønsker derfor å få en oversikt over det reelle behovet, og vi ønsker å se om det er mulig å lytte enda mer til de utfordringene innbyggerne melder. Vi foreslo derfor at kommunestyret først skulle innfører et prøveprosjekt over et år. Fra budsjettåret 2022, ønsket vi å tilføre barnehagesektoren en hel pedagogstilling. Det skulle ikke stilles krav til rådmannen om at stillingen skulle brukes til å ansette en pedagog, men midlene skulle brukes til et prøveprosjekt på mer fleksibilitet i barnehagetilbudet. 

Vår tanke var at rådmannen skulle komme tilbake med en sak til kommunestyre, da i god tid før budsjett 2022 legges frem, der han skulle si noe om hvordan han ønsker å bruke midlene, og hvilken økning i budsjettet dette ville medfører. Foruten budsjettvirkningen, skulle saken si noe om tilbud om deltidsplasser i kommunen, mer sommeråpent i forbindelse med ferieavviklingen, samt en bedring av nærbarnehagetilbudet. 

En styrking av barnehagesektoren vil selvsagt ha kostnader, men vi ønsker å se effekten på en styrking av barnehagesektoren på tilbudet til innbyggerne. 

Vi mener det vil gi større mulighet for å søke om deltidsplasser, og vil kunne kartlegge hvor stort behovet faktisk er. Dersom det viser seg at behovet ikke er der, er det naturligvis greit. Det er derfor vi foreslår at dette skal være et prosjekt som går over et år.

Vårt mål er å gi større fleksibilitet i forhold til deltidsplass i barnehagen. Først når vi går ut og tilbyr dette, vil vi se det reelle behovet. 

Med en økning av ressursene i barnehagen, vil det være mulig å gi et tilbud om barnehageplass hele sommeren. Det vil også være mulig å tilby de som i dag ikke får barnehageplass i sin nærbarnehage, plass der. Vi vet at noen innbyggere i dag har plass i barnehage i våre nabokommuner, på grunn av at de ikke får barnehage der de ønsker det. Da må kommunen kjøpe barnehageplasser i våre nabokommuner, og det har også en kostnad. 

Dessverre ønsket ikke flertallet dette prøveprosjektet velkommen, og vi fikk ikke styrket barnehagesektoren med en hel pedagogstilling. 

Vi i Malvik Høyre vil fortsette å lytte til innbyggerne. Ikke minst vil vi fortsette med å sette dagsaktuelle saker på den politiske agendaen. Vi vil komme tilbake med en styrkning av barnehagesektoren ved behandling av budsjett for 2022, og forhåpentligvis kan våre innbyggere få muligheten til å søke deltidsplasser i barnehager her i Malvik den 1. mars 2022.

På vegne av Malvik Høyre, Eva Lundemo Fosmo og Anders Frost

(For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Eva Lundemo Fosmo er gift med avisens redaktør og at hun et tilknyttet redaksjonen og bidrar med stoff om kultur og sport.)

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW