Mobbeombudet i Trøndelag fylke er meget sårbart

Av: Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet

Innlegg av Svein Otto Nilsen, Pensonistpartiet: Mobbeombudsordningen i Trøndelag er en svært viktig men sårbar ordning.

Den nasjonale ordningen ble opprettet høsten 2018 hvor det innebærer at alle fylker får tilskudd til å etablere mobbeombud som inkluderer grunnskole og barnehager.

Denne ordningen skulle etter planen evalueres høsten 2019, men i mellomtiden er ordningen forlenget to ganger før det ble presentert sommeren 2020.

Organisering av ordningen med mobbeombud og elev- og lærling ombud skal evalueres og drøftes politisk denne høsten og det er viktig å  få frem at et ombud som bygger på en person er meget sårbart.

Hva gjør man hvis dette ombudet blir syk eller har ferie?  En mobbesak kan ikke stoppe opp.

Det første mobbeombudet i Trøndelag ble ansatt i september 2018 i en stillingsressurs på 100 prosent mens nåværende ombud ble tilsatt august 2019.
Budsjettet til ombudet er på kr 100 000,- pr år som skal dekke alt av reiser, overnatting, opplæring, læremidler og annet forbruksmateriell

Mobbeombudet har en meget viktig jobb og arbeider ut fra å gjøre mobbeombudsrollen kjent og ombudstjenesten tilgjengelig for flest mulig barn og unge i Trøndelag

I perioden 1.9.2019 til 12.3.2020 har mobbeombudet i Trøndelag tatt imot 10 nye saker, hvor man ønsket råd og veiledning.
Mobbeombudet har i tillegg fulgt opp enkelte av de 30 sakene som kom inn i forrige periode – fra 1.8.2018 til 31.8.2019

Dette har vært saker som gjelder enkeltbarn, men også grupper, klasser/skoler der miljøet ikke var trygt og godt.

Dessverre så har mange fremdeles lite kjennskap til at det finnes et mobbeombud og man kan nok forvente en kraftig økning av saker når flere får kjennskap til ordningen.

Det er viktig at fylket i det videre arbeidet gjør det mulig at ombudet kan spille på lag med flere slik at ikke saker stopper opp hvis ombudet blir syk eller har ferie.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting.