Klager inn Malvik for brudd på jordloven

Av: Naturvernforbundet i Trøndelag og Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag
Leder i Naturvernforbundet i Trøndelag, Magne Vågsland (t.v.) og leder i Sør-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag Ragnhild Kiplesund Gjære. (Foto: privat)

Pressemelding: Naturvernforbundet i Trøndelag og Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag klager på Malvik kommunes vedtak om reguleringsplanen for E6 gjennom kommunen, da dette er i strid med jordlovens § 9. 

Vedtaket bryter Jordlovens § 9 krav om at landbruksjord kun kan omdisponeres dersom samfunnsnytten i tiltaket er større enn ulempene. Vedtaket er tuftet på samfunnsnytteanalyser og trafikkprognoser som er utdaterte, urealistiske og derfor feilaktige.

Negativ samfunnsnytte.

-Malvik kommune har ikke foretatt en grundig vurdering av samfunnsnytten i prosjektet, men kun basert seg på Nye veiers egne analyser, sier leder i Naturvernforbundet i Trøndelag, Magne Vågsland. Han viser til at veien undergraver nullvekstmålet. Den forutsetter en trafikkvekst som ikke skal komme. Og de samfunnsøkonomiske nytteberegningene forutsetter en slik trafikkvekst. Jo mindre trafikk, jo mindre lønnsom blir veien. Ifølge Trygg trafikk vil også faren for alvorlige ulykker øke med økt fart og slik sett være negativt i et trafikksikkerhetsperspektiv.

Videre vises det til hvordan Nye Veier har unnlatt å bruke sin siste rapport for å beskrive samfunnsnytten av prosjektet, som ble avslørt av avisa Nidaros(ekstern lenke).

To rapporter fra Nye veier har en samfunnsøkonomisk differanse på 300 milliarder kroner. En del av årsaken til dette er at de i den første rapporten har tatt utgangspunkt i at tungtransport kan kjøre i 110 km/t, noe som ikke stemmer ettersom maksfart for tungtransport er 80 km/t.

Situasjonen for flytrafikken i forbindelse med Koronakrisa er også relevant ifølge Vågsland.

– En betydelig andel av trafikken på E6 gjennom Malvik er relatert til Trondheim Lufthavn Værnes – både direkte til flyreiser og indirekte til aktiviteter lokalisert på Værnes på grunn av lufthavnen, sier Vågsland. De foreløpige konklusjonene noen måneder inn i koronapandemien er at luftfarten, om den noensinne tar seg opp til tidligere nivå, minst vil bruke tre år på komme tilbake til 2019-nivå.

Bekymret for nedbygging av matjord
Leder i Sør-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag Ragnhild Kiplesund Gjære er bekymret for nedbygginga matjorda som den 4-felts motorveien vil medføre.

-Det er uakseptabelt at noe av den beste matjorda vi har i Trøndelag i dag ofres til fordel for en motorvei vi ikke trenger sier Gjære. Flere av hennes medlemmer vil bli direkte berørt av veiutbygginga. Gjære legger til at mer nydyrking, som var et av kompromissene for å godkjenne reguleringsplanen ikke er noe alternativ.

-Man kan ikke erstatte noe av den beste matjorda langs Trondheimsfjorden med nydyrkingsjord lenger inne i kommunen, sier Gjære. En satsing på nydyrking vil dessuten kunne gå utover natur- og friluftslivsverdier i Malvik.

I klagen heter det også at reguleringsplanen også er i strid med Byvekstavtalen og målene i Miljøpakken ettersom veien vil legge til rette for mer biltrafikk og dermed økte klimagassutslipp og lokal luftforurensing.

Torsdag 3. September skal Trondheim bystyre behandle reguleringsplanen og Naturvernforbundet i Trøndelag og Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag vil sammen avholde en markering ved inngangen til bystyret på Trondheim spektrum.