Sentrumsutvikling og bygging på Moan

Av: Sentrum Vel med venner

(innlegget revidert 19.08.2020, kl 09:53) Åpent brev fra Sentrum Vel med venner:

Kjære politikere

Sentrum Vel Hommelvik har på vegne av sine innbyggere tatt initiativ til å få anlagt et parkanlegg med ulike aktiviteter på Moan-området mellom jernbanen og badestranda som vil bidra til å bedre livskvaliteten til våre innbyggere. 

Vi er kjent med at Hommelvik Sjøside Eiendom og Bane Nor Eiendom har planer om å bygge 350 boenheter på området, men vi mener kommunestyret har fremdeles mulighet til å regulere Moan-området mellom jernbanen og badestranda til parkanlegg og grøntområde. Dette vil ha stor betydning for helsa til folk som bor i hele dette området og omegn. Ifølge folkehelseloven skal den enkelte kommune ha: «Vurdert kunnskap om befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorer som påvirker denne» (§ 5). Økt livskvalitet, eller søken etter det gode liv, er dominerende årsak til at folk i Norden oppsøker natur, landskap og kulturmiljøer.

Vi mener kommunen bør gå sammen med Trondheimsregionens friluftsråd for å starte forhandlinger med Miljødirektoratet der hele området blir statlig sikret for all framtid, både finansielt og drift. Et område som ønskes statlig sikret må reguleres til grønt / friluft, noe det er opp til politikerne å gjøre. Da vil staten basert på en påregnelig ervervspris kunne gå inn å kjøpe område som et regionalt viktig friluftslivsområde og dekke 100% av kostnaden med kjøpet / ervervet, basert på at det er viktig for nåværende og kommende generasjoner å ivareta området til rekreasjon og frilufts formål. Deretter vil staten kunne dekke inntil 50% av anleggs og tilretteleggings kostnadene for å få område slik forutsetningene er for å gjøre det attraktivt til rekreasjon og frilufts formål. Hvert år deretter kan det søkes om årlige midler til skjøtsel og tilrettelegging på området, på bakgrunn av at området er statlig sikret. Som eksempel kan også nevnes at regjeringa i sin siste Korona pakke, Krisepakke 3, satte av 10 mill til oppgradering på statlige sikrede friluftslivsområder.

Disse sentrumsområdene som var regulert som industriområder skulle i 2006 omdisponeres til et annet bruksområde. Når det skal gjøres, skal kommunen arrangere folkemøter for å få frem hva det er folket vil at områdene skal brukes til, men ikke et eneste folkemøte ble arrangert. Etter at saken ble behandlet i kommunestyret dukket det opp et skriv fra kommuneplanleggeren til rådmannen som ble hemmeligstemplet. Det stod i Malvik-Bladet lørdag 19. mai 2012 med overskriften«Kritisk notat om strandsonen holdt unna offentligheten». Det fikk ikke kommunestyret tilgang til. Innholdet i notatet var nettopp det at samtalene og planleggingen av området gikk kun bak lukkede dører og at folks meninger ble aldri hørt.         

Siden det har vært dårlig saksbehandling mener vi at denne jobben må gjøres på nytt. Nå som planene for Hommelvik Stasjonsby er presentert har det blitt lettere for flere å se hva som tenkt, og engasjementet har blitt større. Vi er enige i at Hommelvik Sentrum trenger en utvikling, og en overgang mot fjæra for å knytte sentrum bedre sammen. Vi er derimot ikke enig en slik type bebyggelse som vil bli en «mur» midt i sentrum, i stedet for å knytte den sammen. Dette området er ikke ment for boliger, og vil ødelegge hele Hommelvik. Hommelvik Sjøside ligger rett ved, og ikke minst har vi mange spennende prosjekter langs Malvikvegen, samt en nylig presentert mulighetsstudie av kommunes eiendommer i sentrum. Som dere vet henger dette godt sammen, og det er her dere må begynne å se på sentrumsutviklingen. Ikke med flere boliger på Moan. Moan bør for fremtiden bli innbyggernes helsefremmer og aktivitetsområde, noe alle trenger ved en økende befolkning.

Vi viser også til underskriftskampanjen «For bevaring av strandområdet og mot utbygging på Moan i Hommelvik» på minsak.no som ble opprettet 03.06.2020 med registrerte adresser, da den forrige underskriftskampanjen ikke ble godkjent. Saken fikk fort mange flere underskrifter langt over kravet, som viser et sterkt engasjement for denne saken. Vi ser at det har vært diskusjoner rundt fjæra og Moan, og vi i Sentrum Vel ønsker å presisere at vår sak ikke bare gjelder fjæra, men en videreutvikling av sentrum, inklusive fjæra. Undertittelen for underskriftskampanjen var «Vi ønsker å bevare strandområdet / fjæra I Hommelvik til bading og rekreasjon. Utbygging av området til boligblokker og næringseiendommer vil forringe / ødelegge området for allmenheten. Et grøntområde/ parkområde/ aktivitetspark vil heve livskvalitet for innbyggerne og status på hele kommunen som en god og fin plass å bo.»

Vi syns det er en selvfølge at Malvikstien skal fortsette her slik som vist på de nye planene, og det passer fint inn i vårt forslag om en park / rekreasjonsområde. Hommelvik Sentrum har i dag ingen parker, og er svært ønsket av innbyggerne. En park plassert her er perfekt i forhold til fjæra, og i nærhet til alle, også med tanke på kollektivknutepunktet. En park på Moan i Hommelvik vil ikke bare være viktig for sentrum, men for alle som bor i nærheten. Det passer også perfekt siden det ikke kan bygges noe høyt her, og man kan holde på med aktiviteter uten å være til forstyrrelser til andre. Sentrum Vel har også vært i kontakt med Hommelvik Idrettslag, hvor leder Anne Rossbach Hammer uttaler at idrettsareal i Hommelvik er sårt tiltrengt, og at arealer på Moan vil være et flott alternativ. Vi ser også spesielt under korona hvordan skoler og barnehager har brukt utearealene mye mer enn vanlig, og hvor en slik park i nærheten ville vært fantastisk. Noen dager har barnehagebarna gått fra lekeplass til lekeplass for å finne en som var ledig. Flere som støtter oss i forslag om parkanlegg og grøntareal er Hommelvik Pensjonistforening og Olav Fossen fra Historielaget Hommelviks Venner, samt flere andre velforeninger i kommunen.

Sentrum Vel ønsker å se på en videre løsningen sammen med dere. Vi har stor tro på Hommelvik sentrum og slik vi ser det nå er det et blankt lerret hvor man har muligheten til å skape et fantastisk sentrum med masse liv i. Det fins mange muligheter, og en ny park på Moan vil virkelige kunne vært et friskt bankende hjerte i sentrum. Med en park vil man kunne beholde utsikten som er så flott og viktig for Hommelvik. Vi trenger å få bevart dette område for all fremtid. For folkehelsa. For alle innbyggerne.

På vegne av Sentrum Vel Hommelvik med venner:

Silje Bentzen Wikmark
Sekretær, Sentrum Vel

Astrid Johanne Eggen
Styremedlem, Sentrum Vel

Håvard Renanger
Kasserer, Sentrum Vel

Terje Hansen
Styremedlem, Sentrum Vel

Knut Erling Flataker

Jørgen Enoksen

Olav Bidtnes

Gunn Berit Geving
Underskriftskampanjen «Bevar Stasjonsfjæra i Hommelvik»

Anne Rossbach Hammer

Brit Ragna Renanger
Hommelvik Pensjonistforening