Det eneste riktige i E6-saken er å gi medhold i utsettelse.

Av: Miljøpartiet De Grønne Malvik
Per Olav Bjørgum, MDG (Foto: privat)

Innlegg fra Miljøpartiet De Grønne Malvik: MDG vil fremme forslag om at kommunestyret i Malvik sier ja til anmodning om utsatt iverksettelse av tiltak i forbindelse med detaljreguleringsplan for E6 Leistad – Helltunellen.  Så får vi se hvem som støtter landbrukets næringsvirksomhet og innbyggerne i Malvik kommune, slik at de får fremmet sin sak på en skikkelig måte.

Argumentene mot Nye Veiers planer har vært klare og tydelige, og velbegrunnet, og da bør det ikke komme overraskende at noen klager på vedtaket. Faktisk er vi glad for klagen, ikke bare fordi vi er enig i at vedtaket ble feil, men også fordi vi innser at det skal mot og ståpå-vilje til for å ta denne kampen.

Vi har sett stor mediedekning og at mange tar til orde for at den beslutningen som Malvik kommune fattet ikke var som ønsket!

Vi ser også at det er strid om vedtak på den andre siden av Gevingåsen hvor SV’ Lars Haltbrekken vil be klima-  og miljøminister Sveinung Rotevatn stanse arbeidet inntil konsekvensutredningen for vannmiljøet foreligger.

Det har etter vår mening vært en mindre demokratisk prosess frem til beslutning enn ønskelig. Det er riktig som påpekt at det ble stemt og majoriteten stemte for. Teknisk sett demokratisk, og som vanlig blir det henvist til dette når vedtaket skal forsvares, men når prosessen har foregått på den måten at saken er sendt videre, uten debatt, både i Utvalg for Areal og Samfunn og i kommunestyret inntil alt er bestemt forut for siste møte, med AP sitt framlegg med 15 nye punkter som var ukjent for opposisjon før møtet, så ble det ingen reell debatt, eller god demokratisk prosess.  Det er riktig som klage-stiller påpeker at det det er vanskelig å se virkningen av disse nye punktene. Bare det i seg selv burde tilsi at her trengs mer tid.

Men det som er hovedproblemet med beslutningen er vektingen mellom interessene.

I saken om E6 settes «1. Mest hensyn til landbruksnæringen, bonden, naturen, artsmangfold, dyrka mark, utsiktene til selvforsyning, klima, mindre forurensing, mindre støy, mindre kø, mindre kostnad, lavere bompengeandel, tilfredsstille 0-vekstmålet» opp mot «2. Mest hensyn til å spare noen minutter i kjøretid og håp om næringslivsutvikling selv om det fører til høyere kostnad og økt bompengeavgift»

For noen blir saken oppfattet som et spørsmål om for eller imot vei, det er det ikke. Det er i beste fall en misforståelse ved at man ikke har forstått alle sider av saken, men det kan også være retorikk for å argumentere for mest mulig vei!

Vi er alle enige om at bedre vei trengs. Men likevel får en i debatten inntrykk av at man bare kan velge mellom vei eller ikke vei, og at det i tillegg må skje nå, for ellers blir det ikke noe på 10 år.

Det er jo en selgers drøm, i dette tilfelle Nye Veier, å få kunden, i dette tilfelle politikerne i Trøndelag, til å føle at det brenner under føttene. Da går salget lett.  Men det brenner ikke. Vi har tid. 

For det første forsvinner ikke den veien vi har, den ligger jo der. Og det alternativet vi la frem var en optimalisert vei med vesentlig mindre beslag av dyrka mark, mindre støy og forurensing enn Nye Veier sin plan.   Det er frustrerende at dette alternativet ikke ble vurdert og besvart skikkelig. Eksempelvis ble det ikke besvart hva samfunnsnytten er.

I tillegg har vi nå en vesentlig redusert trafikk til og fra Værnes som følge av at flytrafikken er mer enn halvert.  Er det ikke en god ide, i en så inngripende endring som samfunnet har vært gjennom som følge av  Covid 19, og som vi fremdeles står i, å tenke seg om, dvs gjøre nye beregninger og vurderinger før igangsetting?  I det minste er det nå viktig å vurdere klagene før igangsetting!

Vårt konkrete forslag i saken blir:

Malvik kommune anmoder om utsatt iverksettelse av tiltak i forbindelse med detaljreguleringsplan for E6 Leistad – Helltunnelen, etter forvaltningsloven § 42, inntil klagen er avgjort.

For MDG – Malvik
Per Olav Bjørgum