Sykdom skal ikke skille ektepar som har bodd sammen hele livet.

Av: Eva Lundemo Fosmo (H)
Foto: privat

Innlegg av Eva Lundemo Fosmo (H): Mennesker som har levd et helt liv sammen, bør ikke tvinges til å skilles ad mot slutten av livet. Derfor har Stortinget allerede vedtatt, med virkning fra 1. juli, at par skal ha mulighet til å fortsette å bo sammen på sykehjem dersom en av partnerne har pleie- og omsorgsbehov som gjør at disse ikke kan bo hjemme lenger. 

Denne «samboergarantien» skal sikre at eldre ektepar og samboere får tilbringe hele livet sammen, også om den ene blir pleietrengende og må på sykehjem. Noe jeg håper også kan bidra til at overgangen mellom hjem og sykehjem, blir mindre overveldende.

Sykdom bør altså ikke skille to mennesker som har levd sammen hele livet. Derfor sørger regjeringen, med Høyre i spissen, for en slik «samboergaranti». Den sikrer at ektefeller og samboere som ønsker det skal kunne bo sammen hele livet, selv om den ene havner på sykehjem. 
Samboergarantien gjelder alle, uavhengig av partnerens helse- og omsorgsbehov.  

Vi i Malvik, har allerede tatt samboergaranti inn i våre lokale forskrifter. Dette, da vi i kommunestyret, den 19.6.2017 vedtok at ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen i bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (heldøgns omsorgsbolig). Det ble gitt en forutsetning om at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriteriene. Det kreves egenandel etter gjeldende satser.

Vi i Malvik, stiller altså en forutsetning, om at den andre parten også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriteriene.
Regjeringen derimot, har nå sørget for at kommunene skal sørge for at eldre kan bo sammen, selv om kun en blir pleietrengende.

Malvik Høyre har programfestet at gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste oppgaver. Sammen med Malvik Høyre ønsker jeg at vår flotte kommune skal tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren. Vi må sette mennesket i fokus, ikke systemet. 

En representant fra Arbeiderpartiet, har tidligere fra denne talerstol, sagt at det ikke vurderes hensiktsmessig å bosette friske mennesker på institusjonsplass ved sykehjemme. Dette ble begrunnet med at dette primært ville gå på bekostning av pasienter som har behov for og heldøgns omsorgtjenester, og at dette i tillegg kan virke lite helsefremmende for den friske ektefellen/samboeren.
Dette mener jeg blir feil, da regjeringen alt i 2017 lovfestet at de som trenger sykehjemsplass faktisk skal få det.

For meg et det viktig at kommunen vår ser mulighetene, og ikke minst, ønskelig å finne de gode løsninger for innbyggerne våre.
Det er kommunens ansvar å legge til rette for samboergaranti. Det er derfor opp til kommunen å finne nettopp de gode løsningene, og kommunene har frihet til å finne innretninger. Løsningene skal ivaretar alle som trenger det. Vi må sette mennesket i fokus, ikke systemet. 

Mine spørsmål til ordføreren er derfor følgende:

– Er vår forskrift «Rett til opphold i sykehjem, Malvik», slik den foreligger pr dd, i tråd med gjeldende regelverk?
– Hvis ikke, vil ordføreren ta initiativ til å endre vår forskrift, slik at den er i tråd med det regjeringen har forskriftsfestet i Forskrift om en verdig eldreomsorg § 3 (verdighetsgarantien)?
– Er dagens ordfører av oppfattelsen at samboergarantien som gjelder alle, uavhengig av partnerens helse- og omsorgsbehov, er lite hensiktsmessig?

Eva Lundemo Fosmo
Malvik Høyre

(For ordens skyld opplyser vi om at Eva Lundemo Fosmo er gift med avisens redaktør og tilknyttet Malviknytts redaksjon som reporter på stoffområdene sport og kultur)