Kan kommunene overta ansvaret for fylkesveiene?

Av: Svein Otto Nilsen

Innlegg fra Svein Otto Nilsen (PP): Fylkeskommunene mottar et stort beløp hvert år, til vedlikehold av fylkesveiene i fylket. 

Leder i Indre Fosen Pensjonistparti, Harald Fagervold, som også er 1. vara i fylkestinget, vil be Trøndelag fylkeskommune utrede muligheten for å bevilge og fordele disse midlene direkte til kommunene, f.eks. i forhold til antall meter fylkesvei i kommunen samt andre kriterier. 

Slik det er nå er fylket alt for stort til at fylkespolitikerne kan ha oversikt over vedlikeholds- behovet ute i fylket. 

I dag er det slik at de som roper høyest eller har gode kontakter inn mot det politiske systemet kan få gjennomslag og få mest.

Pensjonistpartiet ser heller ikke bort fra at den sentralt bevilgede potten delvis blir brukt til andre presserende formål, enn til vedlikehold av Fylkesvei. 

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder i Trøndelag fylkesting for Pensjonistpartiet