Det er fullt mulig å justere

Per Olav Bjørgum, MDG (Foto: privat)

Innlegg fra Per Olav Bjøtgum (MDG): Det fremstilles som om at det ikke er mulig å justere ned planen til et fornuftig nivå ut fra at mandatet til Nye Veier er 110km/t! Det mener jeg er feil. I stortinget er det vedtatt en finansiering inkludert bompengefinansiering på E6 Ranheim – Åsen, hvor det heter det i Prop. 81S at «Ved å bygge med hastighet 110 på mesteparten av strekningen Ranheim til Åsen, og redusere kostnadene vesentlig, økes den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet», og videre står det «det kan være aktuelt med lavere hastighet på enkelte deler av strekningen».

Det er slik jeg ser det et mandat opp til og med 110km/ og finansiering er på plass for det, men likevel fullt mulig å justere planen ut fra lokale forhold.  Argumentene for å gjøre det kommer her.

Vi tar for mye areal.  

Arealene vi har tilgjengelig er et knapphetsgode! Da blir det viktig å være kritisk til hva vi bruker arealene til. Ved å stadig ta mer areal, som bygges ned, fortrenger vi naturen bit for bit. Når mye av arealene i tillegg er matjorda vår, som bøndene så samvittighetsfullt vil ta vare på, så blir det ille!  

Og merk en ting, i dette regnskapet hjelper det ikke å slå seg på brystet å si at skal erstatte dyrka mark 1:1. for det det blir samme areal tatt fra naturen og gitt til vei uansett. I tillegg er det sånn at jord som er flyttet ikke nødvendigs blir like bra. Det er en grunn til at jorda ligger akkurat der den ligger.  En nedskalert vei men likevel betydelig forbedret og med doble tunneler vil ta vesentlig mindre areal. Arealet berørt av støy blir også mindre.

Løsningen ligger i å modere beslag av den verdifulle dyrka marka, den verdifulle naturen og å moderere forstyrrelsen av de verdifulle områdene hvor folk bor. Dessverre er det problematisk med 110km/t som krever mye mer areal både fordi veien blir mye bredere og fordi avkjøringsramper blir lengre.

Vi skal ha mindre biltrafikk, ikke mer!

Når det ønskes en samfunnsutvikling med mindre biltrafikk hvor folk skal velge andre transportmåter, hvordan kan man da investere enorme summer i vei og gi kollektivtransporten med buss, tog, taxi, sykkel og gange få «småpenger»?  Da blir jo disse alternativene utkonkurrert.  Hvordan skal vi klare 0-vekstmålet da?  Hvordan går det da med intensjon om å redusere klimagassutslipp, ta vare på naturen, redusere forurensing, redusere støy, redusere stress osv?

Næringsinteresser mot næringsinteresser.  

Når noen roper at dette er viktig for næringslivet stusser jeg veldig. Hvilket næringsliv er direkte avhengig av å kjøre 110km/ og går konkurs ved 90km/t?  Og hvis det faktisk skulle være noen som er det, hvorfor er de næringene viktigere enn den næringen som heter landbruk? Er dette rettferdig bedømt? Jeg vet hvert fall hvilken næring som blir viktigst hvis matforsyningen begynner å svikte.  

Mangel på demokrati? 

Majoriteten er ikke fornøyd med E6-planen, men det legges ikke frem noe reelt alternativ. Vanlig demokratisk prosess er da at man diskuterer alternativ og justerer planene etter en politisk diskusjon og blir enig om en løsning som flertallet vedtar.  Så hvorfor legges det ikke frem noe alternativ? 

Det hele blir fremstilt som er Ja eller Nei spørsmål, men det er fastslått fra statsråden at det er Malvik kommune som er reguleringsmyndighet, og da må Malvik kommune kreve de justeringer som vi mener er riktig ut fra lokal kunnskap og lokale hensyn og hensynet til de som bor i Malvik. Det er ingen grunn til at det skal føre til mange års forsinkelser.

Miljøpartiet De Grønne, Per Olav Bjørgum