E6-utbygging viktig for Malvik og Trøndelag

Av: Kaare Hagerup, daglig leder av NiT Malvik

Kronikk av Kaare Hagerup, daglig leder av NiT Malvik: Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Malvik følger situasjonen knyttet til E6 utbygging gjennom Malvik tett. Vi ser at det er utfordrende å være lokalpolitikere som skal ivareta lokale interesser i saker der det er tunge regionale og nasjonale interesser involvert.

Malvik kommune ligger strategisk til mellom internasjonal flyplass og Norges tredje største by. Dette medfører at lokale beslutninger i Malvik i mange saker får store konsekvenser for interesser langt ut over lokalpolitiske hensyn.

Europaveg 6 er en svært sentral del av riksvegnettet i Norge som knytter regionen opp mot resten av Europa. Næringsaktører i hele Trondheimsregionen vil i hovedsak etablere seg langs denne riksvegen, og helst visuelt synlig ned mot motorvegen. Næringslivet trenger forutsigbarhet for å velge å ta en beslutning om å flytte næringsvirksomheten til Malvik. Når firefelts motorveg med toplanskryss er på plass vet aktørene at det ikke vil bli noen endringer av betydning på infrastrukturen de nærmeste 30 år. Det vil således være enklere å ta beslutning om å flytte virksomheter til området.

Slik situasjonen er i dag har vi ikke en fullverdig 4 felts motorveg i strekningen Ranheim – Åsen. Vi har heller ikke endelig avklaring på toplanskryssene, og vi vet ennå ikke endelig hvor traseene blir plassert. Dette vil først være avklart ved endelig regulering og gjennomføring av prosjektene. Dersom Malvik kommune ikke kommer til enighet med Nye Veier om endelig regulering av E6 øst gjennom Malvik, vil dette være svært uheldig. En bebudet utsettelse på opp mot åtte år vil være svært alvorlig og hemmende for næringsutviklingen i Malvik og Trøndelag for øvrig.

Slik situasjonen er i dag opplever store deler av næringslivet nedgangstid på grunn av global pandemi. Deler av næringslivet holdes kunstig i livet av kontantpakker, utsettelse av MVA, utsettelse av arbeidsgiveravgifter og andre relevante tiltak nasjonalt og lokalt.

E6 øst oppgraderingen omfatter et prosjekt fra 8 – 10 milliarder kroner og vil være svært viktig motkonjunkturtiltak for å holde aktiviteten i regionen i gang. Prosjektene Ranheim – Åsen vil gi sysselsetting og aktivitet for store deler av næringslivet i Malvik kommune i neste 5 år.

Dersom saken utsettes eller skrinlegges vil dette medføre at vi mister et svært viktig motkonjunkturtiltak i regionen og næringslivet vil trolig utsette eller skrinlegge etableringer i aksen.

Prosjektet E6 øst vil også trekke storfylket Trøndelag sammen og sikre rask og sikker transport av varer og tjenester helt fra ytre Namdal. E6 øst saken er ikke bare et lokalt anliggende, men omfatter interesser regionalt og nasjonalt.

Med dette som bakgrunn vil det være viktig å måle hensynene opp mot hverandre, og avklare samfunnsnytten for prosjektene i et større perspektiv. Næringsforeningen understreker at dersom vi kommer dit at E6 øst oppgradering blir utsatt på ubestemt tid, vil dette være svært alvorlig for næringsutviklingen i kommunen. Kommunens næringsliv trenger prosjektet i en krevende tid. Videre er det behov for infrastruktur som kan tilrettelegge for utvikling for framtiden.

Kaare Hagerup,
daglig leder av NiT Malvik