1300 trønderske ungdommer utenfor videregående utdanning  

Av: Ingvill Dalseg (H)

Innlegg fra Ingvill Dalseg (H): Trøndelag Høyre er opptatt av at all ungdom skal inkluderes og finne sin vei i utdanningssystemet. Jeg fremmet derfor en interpellasjon om UngInvest, for fylkestinget denne uken.  

Altfor mange ungdommer har opplevd vanskelige situasjoner og tunge nederlag i skolesystemet. Noen vil derfor ikke tilbake til det tradisjonelle skolesystemet og andre må ha pause for en periode, for å bygge seg opp for å stå støtt i et videre skoleløp. Den muligheten vil vi at ungdom i Trøndelag skal ha. 

Tidligere Buskerud fylkeskommune, nå Viken har gode erfaringer med UngInvest, som er en fylkeskommunal læringsarena, hvor ungdom kan ta deler eller hele den videregående opplæringen som kursdeltaker. UngInvest er fleksible læringsløp som organiseres i et tett samarbeid med videregående skoler, arbeidsliv, PPT, oppfølgingstjeneste, Nav, barnevern, foresatte og ungdommen selv.

Jeg er opptatt av hvordan vi rekrutterer og beholder ungdom i videregående opplæring, jeg ønsker at alle skal få en mulighet. Modellen UngInvest, viser til gode resultater og gir muligheter for flere, både til utdanning og arbeid. Årlige undersøkelser ved UngInvest har vist at ni av ti ungdommer er i positiv aktivitet høsten etter at de gikk der.

Fylkesordfører Sandvik takket meg for interpellasjonen, under torsdagens fylkesting på Teams og sa at i likhet med meg, er også fylkesordføreren opptatt av å følge opp ungdom og unge voksne som faller utenfor utdannings- og arbeidslivet. Spesielt gjennom tida med Covid 19 har dette aktualisert seg, og det er kritisk at andelen som står utenfor utdanning eller arbeid domineres av unge mennesker mellom 20 – 30 år.

I Trøndelag er det den lovpålagte oppfølgingstjenesten (OT) i fylkeskommunen som tar kontakt med – og følger opp alle ungdom mellom 15 og 21 år som ikke er i opplæring – eller i arbeid. Målet er at flest mulig skal komme i gang med studie- eller yrkeskompetanse gjennom videregående opplæring.

I Trøndelag fylkeskommune har vi til enhver tid mellom 1000 – 1300 ungdommer fra 15 -21 år som er utenfor videregående opplæring. Dette er ungdommer som er bosatt i alle kommuner i Trøndelag.

1300 ungdommer er mange flotte unge mennesker som vi må forsøke å inkludere og skape muligheter for. Vi vet at psykiske plager er større i grupper med utenforskap, manglende utdanning og manglende inntekt derfor er det så viktig å gi muligheter som kan passe den enkelte. 

UngInvest har suksess med å bygge ungdom, med utgangspunkt i det som er unikt ved hver enkelt ungdom, det har jeg stor tro på. Alle er unike!

Vedtaket i fylkestinget ble som følger: 

«Fylkesrådmannen bes fremme en vurdering for Hovedutvalg for Utdanning av om UngInvest bør innføres som tilbud i Trøndelag, sett opp imot pågående prosesser og eksisterende tilbud. I saken bør mulig finansiering, med støtte fra fond, departement og nasjonalt pilotprosjekt også vurderes

Jeg er veldig glad for at fylkestinget ønsker mer kunnskap og vil vurdere denne modellen for ungdom i Trøndelag.

Jeg har deltatt i en nasjonal arbeidsgruppe, som har skrevet en resolusjon for Høyre rundt ungdom og psykisk helse. Resolusjonen ble vedtatt av Høyres sentralstyre sist helg. Her var UngInvest også tema, og sentralstyret vedtok at flere fylkeskommuner skal tilby UngInvest som pilotprosjekter.  

Det har vært lærerikt å få delta i arbeidsgruppen, som har jobbet med et så viktig tema. Vi vedtok en nasjonal nullvisjon mot selvmord, som er en av mine andre hjertesaker. Jeg er opptatt av gode og inkluderende vilkår for alle barn og unge, Høyre har vedtatt ny politikk rundt forbyggende- og behandlende tiltak innenfor psykisk helse for barn og ungdom. Nullvisjon mot selvmord er spydspissen i dette arbeidet.

Fylkespolitiker Ingvill Dalseg
Trøndelag Høyre