Tap av skolebuss Sveberg og omegn

Av: Gruppa "Tap av skolebuss Sveberg og omegn"

Innlegg fra gruppen «Tap av skolebuss Sveberg og omegn»: Vi ber ordføreren og kommunestyret om å tenke seg om enda en gang når det gjelder kutt i skoleskyssordningen for elever med adresse på Øvre Sveberg, Svehøgda, Sveberglia, Sveabakken, Nypevegen, Blåbærvegen og Kindsethvegen til Hommelvik ungdomsskole.

Vi reagerer svært negativt på at vedtaket ble fattet i behandlingen av handlings- og økonomiplan 2020-2023 i kommunestyret 9.12.2019, uten at saken er tilstrekkelig utredet og belyst. Vedtaket er kun økonomisk basert, og vurdert i den tro at veien fra Grønberg til Sveberg betraktes som forsvarlig skolevei etter utbedring. Eller som rådmannen skriver i sitt brev om skoleskyss 15.5.20; «skoleveien ansees som ikke særlig farlig eller vanskelig».

Vi ber om at skoleskyssordningen videreføres for berørte elever som har mistet retten til skoleskyss til Hommelvik ungdomsskole som bor i overnevnte område. Dette med bakgrunn i en manglende og ufullstendig saksutredning lagt til grunn for vedtaket.

Vi påpeker/etterlyser følgende elementer som har vært helt fraværende i vedtaket om kutt i skoleskyssordningen:

 • Malvik kommune sine verdier er Åpen-Nyskapende-Samhandlende.
  Hvorfor har ikke rådmannen etterlevd kommunens verdimatrise i forkant, underveis og i etterkant av vedtaket?
 • I KS sin håndbok for ordførere står det:
  «Ordførerens dialog med lokalsamfunnet kan være et viktig element for å styrke interessen og forståelsen for det som skjer i lokalpolitikken. De fleste liker å bli tatt på alvor og lyttet til………Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge».
  Hvorfor har denne dialogen vært totalt fraværende?
 • Hvorfor har ikke MKFU, FAU ved Hommelvik ungdomsskole og Sveberg skole, Malvik ungdomsråd og elevrådene ved nevnte skoler vært involvert?
 • Hvorfor bruker rådmannen 5 måneder fra vedtaket er fattet til at berørte husstander blir informert om kuttet i skoleskyssordningen?
 • Hvorfor informerer ikke rådmannen berørte husstander som har barn på 7. trinn ved Sveberg skole som begynner på Hommelvik ungdomsskole høsten 2020 om vedtaket?
 • De topografiske forholdene på Dalabakken opp forbi Sparkjøp har en stigning på 120 meter på 800-850 meter, noe som tilsvarer 15% stigning i gjennomsnitt. De siste ca. 300 meterne opp til Sparkjøp har en stigning på over 20%. I Statens vegvesen sin håndbok N-100 angående stigning og tverrfall i gang- og sykkelveger står det at en gang- og sykkelveg kan ha en maksimal stigningsgrad på 5%.
  Hvorfor er ikke det tatt med i vurderingen?
 • Elevene fra Sveberg som har kortere skolevei en 4 km til Hommelvik ungdomsskole søker skoleskyss med bakgrunn i topografi, ikke sikringsskyss. En vurdering av skoleveien gjort av Rådmannen 14.5.14 vektlegger at topografi er utslagsgivende for fortsatt skoleskyss for disse elevene. Begrepet sikringsskyss er ikke vedtatt av kommunestyret, men kun i utvalg for oppvekst og kultur 5.6.14.
  Hvorfor er denne begrepsbruken ikke blitt behandlet i kommunestyret?
 • I forbindelse med utbygging av E6, vil det være mye anleggstrafikk ved Svebergkrysset, og på tilhørende veier rundt i Svebergområdet. Det ligger kart ute på hjemmesiden til kommunen som illustrerer dette.
  Hvorfor er ikke det tatt med i vurderingen?
 • Hvorfor klarer ikke rådmannen å svare på om elevene som mister retten til skoleskyss til Hommelvik ungdomsskole kan kjøpe busskort selv, slik at de kommer seg til og fra ungdomsskolen med buss?
 • Hvorfor hevder rådmannen at det ikke er et krav om brøyting og strøing av skoleveien for elevene som må gå til og fra skolen opp Dalabakken forbi Sparkjøp til Svebergområdet?
 • Ihht. Trøndelag fylkeskommune sine retningslinjer for skoleskyss i grunnskolen i pkt. 2.2 står det at det er kommunen som ut ifra objektive forhold knyttet til veistandard, trafikale forhold, klima og topografi som avgjør om elev har rett til skoleskyss når skoleveien er under 4 km.
  Hvorfor er ikke pkt. 2.2 i Trøndelag fylkeskommune sine retningslinjer for skoleskyss i grunnskolen tatt med i vurderingen?
 • Elevene vil bruke ca. 50 minutter å gå fra ungdomsskolen til Sveberg. Det er rimelig å anta at det vil ta lengre tid på vinteren. Elevene har en skolesekk og ofte gymklær som skal være med på skolen hver dag. Dette veier i underkant av 10 kg.
  Hvorfor er ikke elevens psykiske- og fysiske helse tatt med i vurderingen?
 • Det er rimelig å anta at terskelen for å bli hjemme fremfor å gå til ungdomsskolen vil bli lavere.
  Hvorfor er ikke dette tatt med i vurderingen?
 • Mtp. siste års vintre har Dalabakken vært uforsvarlig å ferdes i pga. isbelagt underlag.
  Hvordan skal elevene komme seg til og fra ungdomsskolen på en trygg og forsvarlig måte disse dagene?
 • Ruteberegner til Trøndelag fylkeskommune for skoleskyss som brukes som verktøy til oppmåling av lengden på skoleveien legger til grunn «feil veivalg» for flere husstander når avstanden til/fra skolen måles.
  Hvorfor har ikke rådmannen kvalitetssjekket dette?
 • Det vil være elever som vil krysse hverandre på vei opp og ned til Sveberg skole og Hommelvik ungdomsskole i forbindelse med skolestart/slutt. Dette kan skape utrygge og farlige situasjoner særlig hvis elever kommer syklende ned Grønberg i møte med gående elever opp til Sveberg skole.
  Hvorfor er ikke dette vurdert i vedtaket?
 • De er rimelig å anta at mange av elevene som mister skolebussen til ungdomsskolen vil bli kjørt med bil til og fra skolen. Dette gir økt biltrafikk ved Hommelvik ungdomsskole.

Hvorfor er ikke dette tatt med i vurderingen?

 • I området Øvre Sveberg, Svehøgda, Sveberglia, Sveabakken og Kinsethvegen er det en marginal forskjell om en ligger utenfor eller innenfor 4 km grensen for skoleskyss. Huset i nevnte område som ligger lengst unna Hommelvik ungdomsskole har en skolevei på 4,45 km ihht. skoleskyssberegner til Trøndelag fylkeskommune.
  Hvorfor er ikke dette tatt med i vurderingen?
 • Venner som frem til nå har tatt skolebuss sammen til ungdomsskolen, vil oppleve å måtte «skilles» på vei til skolen; en får buss, en må gå.
  Hvorfor er ikke dette med i vurderingen?
 • Det er ikke usannsynlig at det vil oppstå uheldige situasjoner mellom de elevene som får skoleskyss og de som ikke får.
  Hvorfor er ikke dette tatt med i vurderingen?

Som ordføreren og politikerne vil se på antallet underskrifter til brevet, er dette noe som engasjerer beboerne på Sveberg.  

Vi forventer at vedtaket reverseres, og et tilbud om skoleskyss gis til samtlige elever ved Hommelvik ungdomsskole som bor på Sveberg.

Brevet er signert av 505 beboere fra Sveberg. Ihht. kommuneloven § 12-1 tilfredsstiller dette kravet til et innbyggerforslag.

Kopi av brevet er også sendt til Malvik Ungdomsråd, FAU Hommelvik ungdomsskole, FAU Sveberg skole, MKFU, rektor ved Hommelvik ungdomsskole og Sveberg barneskole.