Ny E6 må ikke legge begrensninger på adkomst til Høybydalen

Av: Fritz Olav Bade (H)
Fritz Bade (Foto: privat)

Innlegg fra Fritz Olav Bade (H): I ARESAM 20.mai skal detaljregulering av ny E6 behandles som 2. gangs behandling.

Malvik høyre er glad for at Nye Veier AS har gjort en grundig vurdering av saken, imøtekommet innsigelser og innspill som er kommet så langt mulig.

En ny E6 bygges for fremtiden, i ett perspektiv på 50 år, minst. Malvik Kommune er en liten brikke i spillet om at vi skal få en god, trafikksikker og samfunnsøkonomisk god hovedferdselsåre gjennom Norge. Vi er nå med på en nasjonal dugnad og forpliktelse til samfunnet.

E6 er faktisk ikke en lokalvei, men en europavei, og er en del av de internasjonale hovedtrafikkårene som går mellom europeiske land.

Noe av det viktigste i forbindelse med ny E6, er at man for fremtiden slipper at trafikken vil gå gjennom Hommelvik Sentrum når en tunnel blir stengt. Det vil hindre en positiv utvikling av Sentrumskjernen til ett levende tettsted, med mylder av folk, kafeer , restauranter og butikker.

Høybyvegen

Vi er totalt sett fornøyd, og glad for det grundige arbeidet som er gjort, men vil rette søkelyset mot ett punkt, som har fått innsigelser. Kulvert under E6, til Høybydalen.

Vedlegg 7.  Oppsummering av merknader og innsigelser med kommentarer, 11.05.2020 (ekstern lenke)

73. Karlslyst gård (Kari Saxevik og Tore Hammer, 57/1)

73.1. Merknad: i. Ny kulvert under E6 må min ha bredde på 9m og helst 11m for å skjerme myke trafikanter. Det må etableres føringsrør for fremtidsrettet infrastruktur i kulvert.

73.2. Forslagstillers kommentar: i) Ny kulvert under E6 er planlagt med standard mål for skogsbilvegklasse 3. Dette innebærer en mindre kulvert enn det som er i dag.

86. Rolf Brovold

86.1. Merknad: I planbeskrivelsen side 51; Karlslystvegen er planlagt med en bredde på 5 meter.

Eksisterende undergang ble bygd med en bredde som skulle kunne gi plass til to kjørebaner og ett fortau, med tanke på mulig framtidig boligbygging sør/øst for E6.

Foreslår at ny undergangen må bygges for å kunne tilfredsstille framtidige krav til to kjørefelt, fortau og sykkelveg, samt tilfredsstillende avstandssone mellom kjørefeltene og de myke trafikantene.

86.2. Forslagstillers kommentar: Ny undergang er planlagt dimensjonert som landbruksveg. Kommuneplanen for Malvik har vurdert framtidig boligbebyggelse i Høybydalen og det er forkastet.

——————————————————-

Dette er to ganske likelydende merknader i saken.

I det ene svaret svarer forslagsstiller (Nye Veier AS) at de bygger ny kulvert etter standard mål for skogsbilveg klasse 3.

I det andre svaret svarer forslagsstiller at ny undergang(kulvert) er planlagt dimensjonert som landbruksvei.

Det føles litt underlig at de bruker to ulike begrep om samme sak.

Nok om det.

Ønsker stor nok kulvert

Malvik Høyre ønsker en kulvert som tilfredsstiller framtidige krav til 2 kjørefelt, fortau og sykkelveg, samt tilfredsstillende avstands-sone mellom kjørefeltene og de myke trafikantene.

Vi kan ikke være med på at utbygging av ny E6 vil legge nye begrensninger til adkomst til Høybydalen.

I dagens skogbruk blir hogstmaskiner, lastbærere og tømmerbiler stadig større.

Nye  Veier AS kan ikke dekke seg bak at kommuneplanen for Malvik har vurdert framtidig boligbebyggelse i Høybydalen, og forkastet det. Kommuneplaner er under rullering og vurdering med jevne mellomrom, og dette vil muligens bli endret ved neste korsvei.

Dette er noe som Malvik Høyre på nåværende tidspunkt ikke har tatt standpunkt til, men en ny E6 må ikke legge begrensninger på mulighetene.

Det er også en kjent sak at det ønskes anlagt massedeponi i området, med den trafikk det vil medføre. Derfor betinges en sikker og god løsning.

Viss Nye Veier AS får aksept for sin løsning her, vil dette føre til store kostnader ved utvidelse av kulvert i fremtiden. Kostnader som langt overstiger de kostnader som er ved å bygge etter dagens standard eller bedre med det samme.

En kulvert må bygges for fremtidige behov for landbruk, skogbruk og øvrig bruk av området. Vi ser i dag at området brukes stadig mere av også av turgåere og syklister. Noen bor så nært at de starter fra der de bor, mens andre bruker bil til P-plass på andre siden av kulvert.

Forslag:

Ny undergangen/kulvert til Høybydalen må bygges for å kunne tilfredsstille framtidige krav til to kjørefelt, fortau og sykkelveg, samt tilfredsstillende avstandssone mellom kjørefeltene og de myke trafikantene.

For Malvik Høyre
Fritz Olav Bade
Medlem ARESAM og kommunestyrerepresentant