Om miljøgifter i Hommelvikbukta!

Av: MDG Malvik
Hommelvikfjæra

Innlegg fra MDG Malvik: Vi har jo lest saken om «Denne bukta er full av gift» i Bladet på lørdag, og er kjent med saken – både som beboere og politikere. Men vi visste ikke at omfanget var så stort.

Noen av oss kan også huske virksomheten når den var i drift.  Disse svillene var også veldig populære å få tak i til privat bruk, for eksempel til bruk som ramme rundt sandkasse til barna. Kunnskapen om og bekymringen for miljø var ikke alltid like stor.

Nygården var jo betraktet som en god arbeidsplass og det var helt sikkert en populær etablering i sin tid. Hommelvik-samfunnet er helt klart tuftet på arbeidsplasser innen industri og trevirke som dette. Men dette er også et gyldig eksempel på hvorfor vi i Miljøpartiet De Grønne mener vi skal være mye mer opptatt av konsekvenser for klima og miljø, ja mye mer, og spesielt i det perspektivet at vi ikke skal gi sånne miljøbomber til de kommende generasjonene. 

Om det var noen diskusjon rundt konsekvenser for miljøet i 1925 ved etableringen er ukjent for oss, men det er vel lett å tenke seg at dette ikke ble vektlagt så mye den gangen når vi ser hvor lite klima og miljø blir hensyntatt ved etableringer i dag, nesten 100 år senere, spesielt når man setter det opp mot økonomisk gevinst og lokker med arbeidsplasser. De tenkte nok ikke 100 år frem i tid de som etablerte kreosotanlegget, og det gjorde nok ikke datidens politikere heller. Dessverre er det mye det samme skjer i dag.

I den konkrete saken er vi selvsagt glad for at det nå blir “ryddet opp”.  Men det er jo sånn at opprydningen består av tildekking med masse, for å fjerne kreosoten er vanskelig. Det er rimelig anerkjent at det går bra såfremt det gjøres med riktig masse og tykt nok lag, og det er gjort med hell i flere andre tilfeller, men det er dyrt, og vi må i langt større grad være skeptisk til hva vi tillater!

Kartlegging av Trondheimsfjordens økologiske tilstand.

Vi i Miljøpartiet De Grønne har derimot jobbet lenge for en aktiv politikk i forhold til å ta vare på Trondheimsfjorden.

Det ble faktisk politisk vedtatt enstemmig på fylkestinget i desember – at Trøndelag fylkeskommune skulle starte arbeidet med å kartlegge Trondheimsfjordens økologiske tilstand, med denne teksten som bakgrunn:

“Trondheimsfjorden er grunnlaget og forutsetningen for trøndersk bosetting og trøndersk kultur.  Det er avgjørende for Trøndelag at fjorden holder seg frisk. Derfor haster det å gjennomføre en kartlegging av Trondheimsfjordens økologiske tilstand, som et ledd i langsiktig sikring av vannressursene og det biologiske mangfoldet i fjorden. 

Kartlegging av tilstanden i Oslofjorden er allerede gjennomført, med støtte fra Miljødepartementet, etter vedtak på Stortinget.

Rådmannen må snarest sette i gang arbeidet med et planprogram for kartlegging av Trondheimsfjordens økologiske tilstand. Planprogrammet må  blant annet inneholde forslag til parametere som må granskes, en oversikt over potensielle samarbeidspartnere, framdriftsplan og en plan for finansiering av arbeidet.”

Malvik kommune er aktiv

Malvik kommune er også aktivt på banen, og som eksempel ble det på siste kommunestyremøte vedtatt en sak for å sikre miljøet rundt Muruvik havn, etter en interpellasjon fra MDG, hvor kommunestyret vedtok:

Rådmannen sørger for å videreføre arbeidet med de miljøutfordringene som påpekes i denne interpellasjonen. Kommunen må være en pådriver for at nødvendige etater kommer på banen og vurderer behovet for tiltak og pålegg som sikrer en god oppfølging av både rapporten fra 2014 og de øvrige miljøutfordringene som observeres. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en sak der ansvarsforhold og videre plan avklares innen utgangen av september 2020. 

Miljøpartiet De Grønne Malvik, 12.5.2020