Næringslivet vil ha tettere samarbeid med kommunen

Kaare Hagerup

Brev til Malvik kommune fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Samfunnet har på kort tid havnet i en svært alvorlig situasjon som vi kan forvente eskalerer. Koronautbruddet har alvorlige konsekvenser for både kommuner og næringsliv.

Helse og sikkerhet for befolkningen og de ansatte i virksomhetene har første prioritet. Godt samarbeid mellom alle parter er nå viktig for å hindre spredning av viruset, sikre liv og helse, samtidig som nødvendig aktivitet både i kommuner og næringsliv må opprettholdes.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) henter nå inn innspill fra våre fagråd og medlemsbedrifter og vil formidle hvor skoen trykker akkurat nå og hvordan dette vil påvirke på lengre sikt, samt hvordan situasjon håndteres i bransjene og bedriftene.

Innspillene vi får fra næringslivet tar vi med oss inn i vår dialog med de seks kommunene der NiT er representert og i påvirkningsarbeidet når det gjelder nasjonale tiltakspakker.

Vi er opptatt av hvordan næringslivet kan bistå kommunene og hvilken rolle NiT kan spille i dette. Samtidig er vi også opptatt av hvordan kommunene kan bidra til å avhjelpe eget næringsliv. Her må vi stå sammen om både tiltak og løsninger.

Hva næringslivet kan gjøre for kommunen.

NiT har uttrykt bekymring overfor Trøndelagsbenken på Stortinget om at krisen også i stor grad påvirker kommuneøkonomien.

Akkurat som for næringslivet trenger kommunene betydelige overføringer for å videreføre arbeidet, slik at de er i stand til å ta vare på sine forpliktelser, og sikre sine tjenester til befolkningen. Om for stor del av regningen for krisen må tas av kommunal sektor, vil det påvirke både tjenestetilbudet til innbyggerne og næringslivet i lang tid fremover. Det vil også påvirke kommunenes mulighet til å bidra til å få eget næringsliv raskt på fote igjen etter at krisen er over.

NiT støtter kommunene i at det må iverksettes store tiltakspakker for kommunal sektor. Næringslivet kan bidra til at kommunen har det utstyr som er nødvendig for å håndtere situasjonen nå og når den med stor sannsynlighet eskalerer, det være seg smittevernutstyr, teknisk utstyr, behandlingskapasitet ved større utbrudd. NiT bidrar gjerne med både å spre informasjon fra kommunen og koordinere aktivitet mot næringslivet.

Hva kommunen kan gjøre for næringslivet.

NiT anbefaler at kommunene gjør det de kan for å bidra til at vårt næringsliv kommer gjennom krisen så godt som overhodet mulig. Tiltak på både kort og lengre sikt må gjennomføres. Vi er klar over at kommunene rår over få virkemidler, så det er derfor viktig at kommunene utnytter de muligheter de har godt i samråd med næringslivet.

Det er avgjørende at kommunal saksgang og politiske beslutninger som er viktige for næringslivet opprettholdes. Oppbremsing av plansaker o.l. vil forverre situasjonen for et allerede utsatt næringsliv.

For å hjelpe bedriftenes likviditetssituasjon forventer vi at kommunene betaler sine regninger omgående, ikke på eller etter forfall.

Mange av våre medlemmer har fått mange av sine kontrakter og oppdrag avlyst som følge av situasjonen. NiT anbefaler at kommunene ikke påberoper seg force majeure på inngåtte avtaler. Innkreving av kommunale skatter, avgifter og gebyrer bør utsettes, og helst reduseres eller tas bort for 2020. Å utsette krav om innbetaling av skatter og avgifter vil avhjelpe, men for mange vil dette likevel ikke være nok til å hindre at de må melde oppbud. Fritak må også vurderes.

Kommunen er en stor kunde for mange aktører i næringslivet. NiT håper og forventer at også kommunene nå forserer og igangsetter prosjekter som holder bygg og anlegg, samt tilstøtende næringer i gang. Dette gjelder spesielt tilrettelegging for at utbedring av E6 øst gjennomføres uten ugrunnet opphold. Tydeligere signaler fra kommunene på hvordan næringslivet skal forholde seg til situasjonen har vært ønsket. Uklare signaler på hva som er ønsket eller ikke ønsket fra næringslivet åpner for veldig forskjellig praksis. Det er uheldig.

Vi har stor forståelse for at kommunene nå strever med å skaffe seg oversikt over situasjonen og bruker mye ressurser på å se etter mulige tiltak på kort sikt. Samtidig vil vi påpeke viktigheten av at kommunene så snart som mulig må signalisere hvordan de vil bidra til at situasjonen raskt kommer tilbake til normalen når det igjen er trygt å starte opp den næringsaktivitet som nå har full stopp eller har bremset ned betraktelig.

Hvilke rammer kommunene legger fremover med tanke på skatter og avgifter, støtteordninger etc. må raskt signaliseres, da dette er signaler som vil påvirke mange bedrifters beslutninger om en nå ser seg nødt til å avvikle driften, eller om en prøver å holde det gående i vanskelige tider.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen er et betydelig system med 15 ansatte nærmere 1800 medlemsbedrifter. Vi kontakter fortløpende et større antall næringsdrivende og bistår i råd og oppfølging i en krevende situasjon. Sentralt etableres løpende informasjonskanaler for praktisk utfordringer.

Vi ser at vi nå inviteres inn i kommunale krisestaber, og som rådgivere for kommunale ledelser. Vi stiller oss til disposisjon dersom dette skulle være ønskelig også for dere.


Takk til alle dere som abonnerer på Malviknytt!

Malviknytt vil speile lokalsamfunnet vårt som det er, ikke verre enn det er eller bedre enn det er og aldri ondsinnet.

Malviknytt mottar ingen pressestøtte, eller annen offentlig støtte, og det er takket være abonnentene og annonsører vi kan fortsette å drive.

Vi lover usminket informasjon under koronakrisen. Alle meldinger som har relevans for smittebegrensning og som gjelder «liv og helse», legges derfor ut åpent.

Ikke fordi vi må, men vi vet at informasjon formidlet via Malviknytt når mange lesere, og vi anser dette som en av våre samfunnsoppgaver.

Vi håper dette er verdt kr 89,-/mnd eller kr 890,-/år. (abonnementet løper til det blir sagt opp.)Avsnitt

Velkommen som abonnent.