Brudd på karantene, isolasjon og hytteforbud kan straffes med bøter og fengsel

Regjeringen har i ekstraordinært statsråd søndag 15. mars, vedtatt en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer.

Justisministeren kunngjorde søndag strafferammen for brudd på karanteneplikt, isolasjon og hytteforbud.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) opplyste i en pressekonferanse søndag at personer som bryter bestemmelser i den nye forskriften om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer, risikerer bøter eller fengsel opptil seks måneder.

«Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder», heter det i forskriften.

Forskriften har følgende innhold:

Karantene

Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er oppdatert slik at den skal passe sammen med den nye forskriften.

Den nye forskriften bestemmer at personer skal være i karantene hvis de har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av koronaviruset. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Med «nær kontakt» menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.

Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde. For personer som har ankommet fra utlandet, gjelder karantenetiden fra den dagen personen ankom Norge.

De som er i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. De kan bare gå ut hvis nær kontakt med andre unngås. Personer i karantene skal ikke gå på jobb eller skole, foreta lengre reise innenlands eller utenlands, ta offentlig transport, eller oppsøke steder hvor en større gruppe personer oppholder seg.

I forskriften er det gjort unntak fra karantenereglene.

Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid. 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer og unntaket gjelder kun i jobbsammenheng i kontrollerte omgivelser, og ikke fritiden.

Dette er en snevrere unntaksadgang i den nye forskriften enn det som ble vedtatt på fredag for personer som har vært i utlandet. Det skyldes at det er større risiko knyttet til personer som har vært i kontakt med smittede enn om du kun vært i utlandet. Vi må da være mer forsiktige.

Isolering

Personer som er bekreftet syk av koronaviruset skal oppholde seg i isolering. Personer i karantene som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal også oppholde seg i isolering.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig. Personer skal være i isolasjon fra symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet.

Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Forskriften bestemmer at personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å oppholde seg der. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Straff og ikrafttredelse

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Dette innebærer at strafferammen er satt vesentlig ned sammenlignet med lovens maksimale straff på bøter eller fengsel i to år. Det fremstår som en mer forholdsmessig strafferamme for denne typen overtredelser.

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av forbudet om opphold på fritidseiendommer utenfor egen hjemkommune, og gjelder frem til 1. april. Helse- og omsorgsdepartementet er gitt myndighet til å endre og forlenge forskriften. Departementet kan derfor raskt tilpasse forskriften etter erfaringer og behov. Departementet vil komme tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt for ikraftredelse av forbudet om opphold på fritidseiendommer utenfor egen hjemkommune.