Avlyser elevreiser, personalturer, hospitering og praksisutplassering i helsevesenet

Trøndelag Fylkeskommune informerte tirsdag sine elever og ansatte om at de avlyser elevreiser, personalturer, en lang rekke arrangementer, hospitering og praksisutplassering i helsevesenet. Russen blir bedt om å unngå større samlinger.

-Vi har de siste ukene hatt tett kontakt med helsemyndighetene og lyttet til rådene de gir. Nå sier helsemyndighetene at epidemien er over i en ny, alvorligere fase, skriver Fylkesdirektør for utdanning,Vegard Iversen, i et brev til alle ansatte og elever.

-Fordi vi har fått oppdaterte råd har vi satt i verk mer omfattende tiltak, for å begrense smittespredningen. Skolene skal håndtere situasjonen likt på tvers av kommunegrenser.

-Vår viktigste oppgave framover er å gi elevene våre best mulig opplæring og dessuten sørge for at flest mulig gjennomfører. Vi må derfor prioritere primæroppgavene våre, og vi må prøve å bevare tilstrekkelig ansattkapasitet ved alle skolene.

Begrenser møter og avlyser arrangementer

Fylkeskommunen begrenser fra nå av møter og reiser. Det gjelder spesielt møter som går på tvers av skoler, kommunegrenser og andre virksomheter.  Det skal gjøres risikovurderinger i forkant av større arrangementer:

 • Hva er målet med arrangementet?
 • Hvem skal delta – er det sårbare personer/gruppe?
 • Fins det alternativ møteform? Skype?
 • Er det møtedeltagere på tvers av skoler, andre virksomheter, kommunegrenser?
 • Hva er konsekvensen ved smittespredning?
 • Hvilke konsekvenser ser du ved ikke å holde arrangementet?

Løpende drift, interne samlinger og normal samhandling ved den enkelte skole går som normalt dersom ikke kommuneoverlegen gir beskjed om noe annet.

-Vi ser at flere kommuneoverleger fraråder å gjennomføre planlagte foreldremøter. Vi ber skolene om å vurdere om dem må ha foreldremøter. Vurderingen skal skje i dialog med kommuneoverlegen, skriver Iversen.

Fylkeskommunen har så langt bestemt oss for å avlyse/utsette disse arrangementene:

 • Arena Trøndelag i uke 11 (avlyst)
 • HMS-samling i uke 11 (utsatt)
 • Avdelingsseminar for avdeling utdanning i uke 11 (avlyst og erstattet med et kort skypemøte)
 • Fag- og svennebrevutdeling i Steinkjer (avlyst)
 • Mellomledersamlinga i uke 12 (utsatt)
 • Ledersamling (SOUL-samling) i uke 12 (utsatt)
 • Rektormøte i uke 12 (avlyst og erstattet med et kort skypemøte)
 • Åpning av den nye Oppdalshallen (utsatt)

Elever i hjemmekarantene

Hva vi gjør med friske elever som er i karantene på grunn av syke eller mulig smittede familiemedlemmer vurderer vi sammen med fastlegen/kommuneoverlegen.

Dersom legen sier at det er greit å gå på skolen, må vi forholde oss til det. For elever og foresatte, som er i risikogrupper, bør skolene gjøre individuelle vurderinger i samråd med lege. Vi fortsetter å forholde oss til de nasjonale føringene for hva vi gjør ved mistanke om smitte.

Dette er anbefalingene for hjemmekarantene fra Folkehelseinstituttet:

 • Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle.
 • Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger
 • Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt spredning skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.
 • Avvik fra dette kan komme som pålegg fra kommuneoverlege/smittevernoverlege lokalt i den enkelte kommune

Hospitering

Flere skoler har planlagt å ta imot elever fra ungdomstrinnet på hospitering i tiden framover. Fylkeskommunen ber skolene om ikke å gjennomføre hospitering og heller vente til situasjonen er mer avklart. Ungdomsskolene må forberede elevene på at det ikke blir hospitering dette skoleåret.

Elever ute i praksis

Fylkeslegen har bedt oss om å vurdere alternative tilbud på skolen for elever som er ute i praksis i helseinstitusjoner, som for eksempel alders- og sykehjem. Helsemyndighetene er særlig oppmerksom på å begrense risikoen for smitte i helseinstitusjoner. Vi ber derfor skolene begrense hospitering, ekstern praksis og yrkesfaglig fordypning for elever ved helse- og oppvekstfag (HO). Dette gjelder både på VG1 HO, Vg2 barne- og ungdomsarbeid og Vg2 helsefagarbeider. Tilsvarende gjelder for elever i aktivitørfaget. Her må skolene lage et alternativt tilbud i skolen.

Elevreiser til innlandet og utlandet

Fra nå av blir alle elevreiser avlyst fram til vi bestemmer noe annet.

Det kan likevel, i enkelte tvilstilfeller, argumenteres for å reise. Avgjørelsen må skje i dialog med kommuneoverlege og skoleeier.

Vi jobber med å avklare de økonomiske konsekvensene av dette.

Fram til nå har vi fått oversikt fra alle skoler over elevenes reiser. Vi har avlyst enkelte reiser til risikoområder. De fleste andre reiser har gått som planlagt, men nå endrer vi praksisen inntil videre.

Personalturer

Vi har fram til nå vurdert personalturer på samme måte som elevreiser og avlyser fra nå av alle personalturer. Det kan også her argumenteres for å reise i enkelttilfeller, men det må som sagt skje i samråd med kommuneoverlege og skoleeier.

Russefeiring

Slik situasjonen er nå fraråder skolene russen å organisere russearrangementer med mange mennesker tilstede og ber rektorene om å gi beskjed til russen ved sin skole.

Den viktige helsedugnaden vi alle må bidra til gjelder også for russen. De aller fleste vil som sagt tåle å bli syke, men de som er sårbare i utgangspunktet kan dø. Derfor ber vi russen om å ta hensyn ved å ikke legge til rette for massespredning av smitte ved å ha større arrangementer.

Ellers kan alle følge med på rådene fra Folkehelseinstituttet på nettsiden www.fhi.no (ekstern lenke)