Ny rapport knytter fiskedøden til rotenon-behandlingen

Lars Slettom, Malvik kommune med en av de døde laksene som ble funnet i oktober 2018

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet med tanke på å se om det kunne være forhold som hittil ikke var tilstrekkelig belyst og om det var faglig grunnlag for å utelukke rotenon som årsak til fiskedøden.

Nå foreligger rapporten hvor NIVA har vurdert Homlas vannkvalitet generelt og sett på mulige årsaker til fiskedøden i oktober 2018.

Knytter fiskedøden til rotenon-behandlingen

NIVA skriver i rapporten, som Malviknytt har fått innsyn i, at det er ingen forhold ved Homlas generelle vannkjemi i øvre deler som skulle tilsi at problemer for laksebestanden skulle oppstå. Høy pH og konsentrasjon av kalsium gir beskyttelse mot eventuell metallpåvirkning.

Tørkesommeren 2018 var ekstrem, men har neppe gitt forsuring som grunnlag for dødeligheten i oktober. Det er heller ikke sannsynlig at det gamle gruveområdet i Jøssåsen-området har metallavrenning av noen betydning for vassdraget.

Reguleringen ved dam i utløpet av Foldsjøen følger ikke den generelle variasjonen i vannføring, og vannføringen fra innsjøen kan relativt sett (i forhold til middelvannføringen) være høyere eller lavere enn i resten av vassdraget. Manøvreringen kan dermed beskytte mot eller forsterke problemer med lite vann i tørre perioder og gjøre elva mindre eller mer sårbar for skadelige tilførsler.

Data fra rotenonbehandlingen i perioden 2.-4.10.2018 er gjennomgått og sammenholdt med hydrologiske forhold og observert dødelighet.

Manøvreringen av Foldsjøen kan først ha vært positiv med hensyn til fortynning av rotenon, men negativ under nedbørepisoden den 15.10.18.

NIVA utelukker dessuten ikke at rotenonkonsentrasjonen den 15.10.18 kan ha vært høyere enn den som ble målt etter fiskedøden den 16.10.18 på grunn av mulig sjiktning av vannmassene i de behandlede tjernene.

Det er ingen andre av de forholdene NIVA har vurdert, som kan forklare dødelighet i Nævra og på hele den anadrome strekningen.

Nye opplysninger styrker teorien

Nye opplysninger om fiskedød, både i Nævra den 7.10.18 og i Homla i dagene 8.10.-10.10.2018, knytter fiskedøden sterkere til rotenonbehandlingen, både tidsmessig og fordi konsentrasjonene da må ha vært betydelig høyere enn målt den 16.10.

Død ørret ble funnet helt nederst i Nævra den 7.10.2018. I de påfølgende dagene (8.- 10.10) ble det observert drivende laks i Homla. Ved drivtellingene som Skandinavisk naturovervåking gjennomførte 20.10.2018 på oppdrag fra Malvik kommune, ble det observert store mengder død ungfisk av laks på hele strekningen fra vandringshinderet ved Dølan og nedover i elva.

Undersøk avrenning fra E6

Det er ingen oppsamling eller rensing av verken tunnelvaskevann eller overvann fra E6 før det slippes til Homla. NIVA mener at miljøgifter i avrenningen fra E6 er en potensiell årsak til de generelle problemene for laksebestanden i Homla, samt at den kan forklare observerte bestandsforskjeller oppstrøms og nedstrøms E6-kryssingen. En generell belastning av laks med miljøgifter fra E6 kan medføre lavere toleranse for andre stoffer og forhold.

NIVA ser derfor ikke bort fra at grenseverdiene for rotenon i praksis burde ha vært lavere enn angitt nedstrøms E6. Denne veiavrenningen kan selvsagt ikke forklare den forholdsvis massive fiskedøden oppstrøms. NIVA vil likevel anbefale at potensialet for påvirkning fra E6 undersøkes nærmere.