Oppretter lokalt brukerutvalg for kollektivreisende

Mange savner buss nr 38

Rådmannen foreslår for kommunestyret at det opprettes et brukerutvalg for kollektivreisende i Malvik. Utvalget vil kunne gi innspill til kommunestyret og administrasjonen, og tas med på råd i saker som gjelder kollektivtilbudet i Malvik.

Det var i kommunestyremøtet 11. november 2019 at ordfører Trond Hoseth (AP) besvarte en interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne om busstilbudet i Malvik kommune etter ruteomlegginger fra august 2019.

I den saken ble det fatet et vedtak hvor det het at Malvik kommune skal opprette et Brukerutvalg for kollektivreisende i kommunen, og at kommunestyret ber Rådmannen komme tilbake til med et forslag til sammensetning innen utgangen av februar 2020. Denne saken er en oppfølging av dette vedtaket.

Skal si hvordan kollektivtilbudet fungerer

-Et brukerutvalg for kollektivreisende skal gi innspill til kommunestyret og administrasjonen i Malvik kommune, og tas med på råd i saker som gjelder kollektivtilbudet i Malvik, inkludert forhold knyttet til Byvekstavtalen, skriver rådmannen i sin vurdering.

-Brukerutvalget bør også være representert i Malvik kommunes møter med AtB og driftsoperatør jernbane der dette er relevant. Brukerutvalget skal si noe om hvordan kollektivtilbudet i Malvik fungerer, og hvor de mener det er behov for endringer og forbedringer i tilbudet, for eksempel når det gjelder rutestruktur, frekvens osv.

-Innbyggerne i Malvik kommune kan gi innspill til utvalget. Brukerutvalget har ikke beslutningsmyndighet. Over tid, og i samarbeid med AtB/driftsoperatør jernbane, kan utvalgets arbeid bidra til å oppnå forbedringer på kollektivtransporten i og til/fra Malvik kommune.

Vil ha forslag på medlemmer

Brukerutvalget for kollektivreisende bør derfor bestå av personer som har god innsikt i hvordan kollektivtilbudet i Malvik fungerer, og i sum representerer brukerne av tilbudet.

Det er viktig at ulike behov og den geografiske dimensjonen ivaretas gjennom sammensetningen av utvalget, skriver rådmannen i saksfremlegget.

Ulike kommunedeler og ulike kategorier av reisende vil på ulikt vis kunne være berørt av endringer i rutestruktur osv. I tillegg er det viktig med politisk forankring.

På bakgrunn av dette, foreslår Rådmannen at brukerutvalget for kollektivreisende i Malvik består av til sammen sju medlemmer:

 • Representant fra politisk nivå, foreslått av kommunestyret
 • Leder for ungdomsrådet
 • Leder for eldrerådet
 • Fire brukere av kollektivtilbudet i kommunen, som representerer flere dimensjoner:
  • Pendlerreiser
  • Fritidsreiser
  • Skoleskyss
  • Geografi

Utvalget bør, etter Rådmannens mening, ledes av representanten fra politisk nivå. Det bør velges personlig vararepresentant for leder blant kommunestyrets medlemmer.

Samtidig skal det settes i gang en prosess for å finne fire kandidater til utvalget som representerer de kollektivreisende i kommunen. Disse medlemmene vil foreslås av Rådmannen etter en prosess der innbyggerne i Malvik får anledning til å komme med innspill. Rådmannen vil komme tilbake med ny sak til kommunestyret i januar 2020 med forslag til endelig sammensetning.

Det må også utarbeides et reglement for brukerutvalget for kollektivreisende, jf. kommuneloven § 5- 13. Med bakgrunn i behovet for å høste erfaring med hvordan utvalget fungerer, foreslår Rådmannen at utvalgets funksjonstid settes til 2 år.

Saken skal behandles av kommunestyret 9.desember.