Foreslår forskrift om feie- og tilsynsgebyr

Foto: Steven Helmis/Pixabay

Det er utarbeidet et forslag til lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr i Malvik kommune, noe som politikerne i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging skal ta opp til behandling torsdag.

I innstillingen til møtet heter det at det et er ønskelig at forskriften skal være gjeldende fra 01.01.2020.

Utvalget må derfor ta stilling til om forslaget til forskrift skal sendes ut på høring og hvor lenge. Etter en eventuell høring må forslaget til lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr fastsettes av kommunestyret.

Formålet med forskriften er å gi kommunen grunnlag for å dekke sine utgifter i forbindelse med gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Ikke pålagt å kreve gebyr

Kommunen er ikke lovpålagt å kreve gebyr for å utføre feie- og tilsynstjenesten. Men det følger av loven «Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.»

I henhold til kommunens gebyrregulativ kreves innbyggere med fyringsanlegg i dag et gebyr for feie- og tilsynstjenesten.

Ut på høring

Det følger av forvaltningsloven at kommunen selv bestemmer hvordan høringen skal gjennomføres.

På grunn av ønsket om å få vedtatt forskriften innen 1.1.2020 fører dette til at en eventuell høringsfrist i dette særlige tilfellet vil bli kort.

Loven stiller ikke noe krav til høringsfrist for kommunal forskrift. Men for å gi innbyggerne mulighet til å uttale seg anbefales ikke kortere høringsfrist enn to, -2- uker.

Du kan lese hele forslaget til «Lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr» her.