I kveld møtes det nye kommunestyret

Kommunestyret

Det nye kommunestyret som ble valgt 9.september skal mandag samles for første gang til møte.

På saklista er det konstituering og det er mange verv som skal fylles av de lokale politikerne for kommende fire år.

Det er allerede klart at Trond Hoseth (AP) blir ny ordfører og at Ole Herman Sveian (SP) fortsetter i sin rolle som varaordfører. Vider e er det avklart at Arbeiderpartiet i tillegg til Hoseth stiller med Matz Ulstad og Kristin Nybrodahl i formannskap. Der vil også Lill Harriet Sandaune (FrP), Eva Lundemo (H) og Rakel Trondal (SV) ta plass.

I Malvik kommune er det i dag 7 medlemmer i formannskapet. Det er kommunestyret selv som velger formannskap.
Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet må være faste medlemmer av kommunestyret, og de velges for 4 år av gangen.

Utvalg og politisk ledelse:

Det er en lang rekke verv som skal fylles og valgene starter med valg av politisk ledelse og kontrollutvalg før en lang rekke verv skal bekles.

Valg av ordfører for perioden 2019 – 2023

Valg av varaordfører for perioden 2019 – 2023

Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023

Valg av medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg i perioden 2019 – 2023.

Det skal velges medlemmer og varamedlemmer til følgende utvalg:

  • Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging
  • Utvalg for helse og velferd
  • Utvalg for oppvekst og kultur

Hvert utvalg skal bestå av 7 medlemmer. Kommunestyret velger selv en leder og en nestleder til hvert av utvalgene.

Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2019 – 2023

Valg av klagenemd for perioden 2019 – 2023

Valg av representanter fra Malvik kommune til KS organer for perioden 2019 – 2023

Valg av representanter fra Malvik kommune til representantskapet i Innherred Renovasjon IKS for perioden 2019 – 2023

Valg av representant fra Malvik kommune til Konsek Trøndelag IKS for perioden 2019 – 2023

Valg av representant fra Malvik kommune til representantskapet i Trondheim Havn IKS for perioden 2019 – 2023

Valg av representant fra Malvik kommune til representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS

Valg av representant fra Malvik kommune til representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Valg av representant fra Malvik kommune til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA

Oppnevning av brukerutvalg for 2019 – 2023

Valg av representanter til samarbeidsutvalgene i grunnskolen, barnehagene og kulturskolen i Malvik kommune

Valg av representant til deltagelse på strategisamling i Midt-Trøndelag regionråd

Valg av representant til skoleutvalg ved Malvik videregående skole for perioden 2019 – 2023

Valg av representanter fra Malvik kommune til Regionrådet for Trondheimsregionen for perioden 2019 – 2023

Valg av medlemmer til sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt

Innsigelser til parkeringsbestemmelser

I tillegg skal de nye folkevalgte fatte vedtak i én politisk sak som er oppe til behandling:

  • Kommuneplanens arealdel – behandling av innsigelser til parkeringsbestemmelser.

Ønsker du å følge med på det nye kommunestyret og de nye folkevalgte kan du følge kommunestyret på Malvik kommunes hjemmeside her. (ekstern lenke)