Det er Trondheim og fylket som bestemmer om Leistadbommen skal fjernes

Jon Georg Dale (Foto: Samferdselsdepartementet)

Malvik kommune har i flere år krevd å få bommen på E6 ved Leistad fjernet. Senest i mai ble det sendt en henvendelse til Samferdselminister Jon Georg Dale (FrP) med krav om fjerning av bommen.

Han sier i sitt svar at det er Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune som har stilt garantier for lånene til bomselskapet i forbindelse med utbyggingen av vegstrekningen og at derfor det er garantistene som må fatte vedtak om at bommen på Leistad må fjernes.

– Eg er innstilt på å finne best mogeleg løysing, men eg minnar om at bompengefinansiering krev lokale initiativ og fleirtalsvedtak i kommunane som tek desse initiativa. Ei endring av det fastsette bompenge- og takstopplegget har også til føresetnad at garantisten for bompengelånet går med på ei slik endring. For denne strekninga er det Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune som har stilt garanti for bompengeselskapet sitt lån, skriver Dale.

– Då Stortinget behandla St.prp.nr.31 (2008-2009), jf. Innst. S .nr. 130 (2008-2009) om finansiering og utbygging av E6 Trondheim-Stjørdal, fatta Stortinget vedtak om bomstasjonen på Leistad.

-Oppmodinga om endringar i det som tidlegare er vedteke av bompenge- og takstopplegg inneber endringar i dette vedtaket og må leggjast fram for Stortinget på nytt, skriver han.

-Eg har nyleg stramma inn praksis for bruk av bom på sideveg. Departementet har i samband med dette bedt Vegdirektoratet og Nye Veier AS om gå gjennom prosjekt som i dag har vedtatt bom på sideveg, for å sjå på moglegheitene for å fjerne disse. Ei slik endring føreset at garantisten for bompengelånet aksepterer ei slik endring, skriver Samferdselministeren.

-Departementet har 15. august 2019 sendt ei oppmoding til samtlege fylkeskommunar om ei tilbakemelding på korleis dei stiller seg til å fjerne sidevegsbommane i vedtekne prosjekt i eigne fylker. Departementet har ennå ikkje motteke noe informasjon som tilseier at garantistane ønsker å fjerne bom på Leistad.

-Vi vil ta endeleg stilling når vi eventuelt får slik informasjon, avslutter Jon Henrik Dale (FrP)