Støtteordning for etablering av ladepunkt for elbil i kommunen

Illustrasjon: Elbil

Trøndelag fylkeskommune ønsker å støtte etablering av ladepunkt for elbil i kommunene i Trøndelag.

Fylkestinget i Trøndelag har derfor satt av 5 millioner kr i støtte til utbygging av ladepunkter for elbil i kommunene.

-Vi ønsker innspill fra kommunene til gode plasseringer av slike ladepunkter. Støtten er tenkt brukt på steder Enovas støtteordninger ikke dekker, slik at det skal øke muligheten til å bygge ut ladepunkt over hele Trøndelag.

Det er ønskelig at støtten kombineres med støtte fra Klimasats, lokalt næringsliv, kommunen og andre lokale aktører, for å få flest mulig ladepunkt for de tilgjengelige midlene. Geografisk plassering og grad av samfinansiering vil være viktige grunnlag for prioriteringen av hvilke ladepunkt som får støtte.

Plassering og prioritering

I det politiske vedtaket i fylkeskommunen, som er grunnlaget for tilskuddet, er midlene knyttet til etablering av ladepunkt ved fylkeskommunale bygg/anlegg. Men vi ønsker også innspill til andre, og kanskje mer egnede, plasseringer av ladepunkter i kommunen, ut fra de vurderinger som kommunene selv gjør.

Ut fra innspillene som kommer inn, vil fylkeskommunen fremme en prioritert liste i en politisk sak.

I en slik behandling vil det trolig kunne åpnes for støtte også til punkt som ikke ligger ved fylkeskommunale bygg/anlegg.

Bygging og drift

Støtten er tenkt benyttet til etablering av ladepunkt, under forutsetning av at andre drifter (og vedlikeholder) dem. Men bygging og drift bør sees i sammenheng. Fylkeskommunen kan ikke ta på seg ansvaret for eller involvere seg i drift av ladepunktene. Dette er vel heller ikke være aktuelt for kommunene. Man er derfor avhengig av å finne private aktører som kan sikre driften.

Det er ennå ikke et ferdig opplegg for hvordan utbyggingen skal organiseres og finansieres, og derfor heller ikke hvordan fylkeskommunens støtte skal gis.

Målet i denne omgang er å skaffe et grunnlag for å ta en beslutning om en tilskuddsordning eller eventuelt en form for tjenestekjøp, som er innafor EØS-regelverket.

Type ladepunkt

Det er i utgangspunktet ikke noen avgrensing av hvilke typer ladepunkt som kan få støtte. Men en tenker primært på hurtigladere, typisk med 50 KW/400 V. Flexi/semihurtigladere, som vanligvis har en effekt opptil 22 kW, kan også være aktuelt, men det bør da argumenteres for at dette er best egnet på det stedet som foreslås. Normallading vil høyst trolig ikke få støtte fra disse midlene.

Frist for tilbakemelding fra kommunene er 31.Oktober 2019.