Krever dokumentasjon på kommunalt krav om gebyr

Illustrasjon

En innbygger har henvendt seg til Malvik kommune og krevd å få dokumentasjon på hvilke kostnader kommunen har som tilser at vedkommende må betale kr 1.950,- i gebyr for å få rehabilitere skorsteinen på huset sitt.

I brevet skriver innbyggeren at det var etter pålegg fra Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS, om rehabilitering av skorstein, kontaktet undertegnede Trøndelag Pipesenter AS, som fikk oppgaven. Firmaet sendte de nødvendige dokumenter til Malvik kommune (såkalt søknad ).

-Den 20.juni, med gjenpart til innbyggeren, skriver kommunen at «søknaden godkjennes»(!) og firmaet får «tillatelse» til å utføre oppgaven, og kommunen har ingen merknader til tiltaket.

-Tenk det!! Hvor mange timer brukte kommunen for å komme fram til denne konklusjonen?, spør innbyggeren.

Deretter sender så kommunen en «ferdigattest» til Trøndelag pipesenter AS , med gjenpart til innbyggeren som lurer på hvor mange timer kommunen brukte på denne.

Etter en måneds tid mottar vedkommende en regning fra Malvik kommune på kr 1.950 for «behandling av søknad» fra Trøndelag Pipesenter AS, om å få «lov» til å foreta denne rehabiliteringen av skorsteinen på min eiendom.

-Jeg ba om en forklaring på dette gebyret fra Malvik kommune, som jeg fikk svar på den 4. september. I svaret vises selvsagt til hjemmel og paragrafer og vise versa på byråkratisk vis.

-Blant annet at dette gebyret på kr 1.950 baserer seg på «selvkostprinsippet». Etter som begrepet «selvkost» benyttes, må jo dette være basert på reelle utgifter beregnet av kommunen? Spør brevskriveren.

Derfor etterspør innbyggeren dokumentasjon på disse utgiftene, og om de er beregnet ut fra tidsbruk, materialkostnader og vise versa.

-For meg er dette en prinsippsak, og ikke beløpets størrelse. Alle skjønner jo at det neppe kan være tidsbruken som er utslagsgivende her.

-Standardsvarene som helt tydelig gis i den kommunale korrespondansen mellom partene viser jo nettopp det.

-I motsatt fall ønsker jeg å vite behandlingstid, eventuelle diskusjoner, møter og kommentarer som er gitt i forhold «behandlingen» av søknaden fra Trøndelag Pipesenter AS før tillatelse ble gitt. Som part i saken har jeg jo krav på det.

-Noen tastetrykk på en PC fra Malvik kommune, med standardiserte svar kan da umulig avstedkomme en utgift for meg på kr 1.950,- Og det på toppen av de kr 32.000 rehabiliteringen kostet, skriver innbyggeren i sitt brev til Malvik kommune.

For ordens skyld nevner innbyggeren at brevet ikke er skrevet for å kverulere, men som spørsmål om hvordan det kan være så lettvint å grafse til seg penger fra innbyggerne, som fra før av er belemret med eiendomsskatt i tillegg til ordinær skattebetaling.

-For slike enkle oppgaver som å sette inn et stålrør i en skorstein, av et velkjent firma, burde selvsagt kun ha vært behandlet som en kommunal, gratis Service / arkivsak. (you name it) og ikke som en ekstrabelastning for innbyggerne, som ikke får noe igjen for det som betales til kommunen i tilfeller som dette.

-Det blir for enkelt å tilegne seg penger fra beboerne her i kommunen, både hva gjelder gebyrer og eiendomsskatt, skriver innbyggeren.

Innbyggeren anmoder også om at saken går lengre opp i det kommunale system