Grunnlaget for eiendomsskatten kan bli endret

Tirsdag fremmet administrasjonen i Malvik kommune et forslag til neste ukes møte i formannskapet, hvor innstillingen er å endre grunnlaget for eiendomsskatten som kan gi kommunen nesten en dobling av e-skatteinngangen.

Forslaget går kort fortalt ut på at Malvik kommune skal benytte «Statlig formuesgrunnlag» for fastsetting av boligverdier som benyttes til utskriving av eiendomsskatten.

Ny takst

Forslaget innebærer også at det utarbeides ny takst før årskiftet for de boliger- og fritidseiendommer som ikke har statlig formuesgrunnlag.

Bakgrunnen for forslaget er at det er vedtatt to endringer i eiendomsskatteloven som vil gi betydelige konsekvenser for kommunens inntekter fra eiendomsskatt fra og med 2020.

Malvik kommune hadde en forsiktig tilnærming til boligverdiene når takstene ble satt i 2014 og alle vil nå få redusert sitt takstgrunnlag med 30 prosent fra og med 2020.

Ni millioner mindre inntekt

Dersom kommunen fortsetter å benytte dagens takstgrunnlag med fire promille i 2020, vil dette gi en reduksjon i eiendomsskatten med knappe ni millioner kroner, fra 29,4 millioner kroner til 20,6 millioner kroner.

Det er en mulighet å øke promillesatsen til fem promille i 2020, det vil i så fall begrense inntektstapet til knappe fire millioner kroner, men regjeringen har signalisert at øvre grense for e-skatt vil bli 4 promille i 2021.

Statlig formuesverdi som nytt skattegrunnlag

I forbindelse med utskriving av formuesskatten benytter skatteetaten et formuesgrunnlag der blant annet boligverdier inngår. Skatteetatens formuesgrunnlag er et alternativ til kommunal taksering av eiendomsverdier.

Dersom man går over til å benytte formuesgrunnlag, kan kommunen beholde en promillesats på fire, og likevel sitte igjen med 53,3 millioner kroner etter at takstene er redusert med 30 prosent.

Rådmannen skriver i sin innstilling at han ikke har noen intensjoner om å øke provenyet (utbyttet, journ.anm) fra eiendomsskatten, slik at det naturlige vil være å sette ned promillesatsen dersom skatteetatens formuesgrunnlag benyttes.

Med en promillesats på rundt 2,4 promille vil kommunen få samme nivå på eiendomsskatten som i dag.

Staten blir klageinstans

Rådmannen legger til grunn at kommunestyret har vedtatt en nominell videreføring av dagens nivå på eiendomsskatt i perioden 2019-2022. For å nå dette uten å pådra kommunen betydelige merutgifter, er en overgang til formuesgrunnlag fra skatteetaten mest realistisk.

Økonomisjefen skriver at de største fordelene med dette er at staten blir klageinstans og at takstene justeres årlig i tråd med forventet prisstigning. I tillegg er denne endringen enkel å gjennomføre.

Det gir også større muligheter for å innføre ulike virkemidler, for eksempel nedsetting av promillesatsen og innføring av eventuelt bunnfradrag.

Ulempen er at forskjellene mellom takstobjektene kan variere mer enn før. Dette gjelder spesielt de 10-15% av boligene som ikke har statlig formuesgrunnlag, og som fortsatt vil ha kommunalt grunnlag.

Rådmannen går inn for at disse takseres på nytt, slik at forskjellen blir mindre.

Ny takst koster trekvart million

Kostnaden for å gjennomføre en ny taksering av disse boligene er på omlag 0,7 millioner kroner.

Rådmannen vil komme tilbake til hvordan dette kan finansieres i 2. tertialrapport.

Rådmannen vil også komme tilbake til hvilken promillesats som skal gjelde for 2020 i forbindelse med forslag til handlings- og økonomiplanen for 2020-2023.

Saken skal behandles av formannskapet i Malvik tirsdag 17.september og skal endelig vedtaes i kommunestyret.