Senterpartiet vil forsvare kulturlandskap og fremme naturmangfold

Av: May Britt Kjelsaas
Foto: Senterpartiet

Innlegg fra May Britt Kjelsaas (SP): Klimaendringene er allerede godt synlige i jordens økosystemer, og stadig flere land erklærer klimakrise og lovfester kutt i utslipp av klimagasser. Mange er kjent med at naturområdene i Arktis er ekstra utsatt, samtidig er brannene i regnskogene i Amazonas og Kongo synlige påminnelser i dagens mediebilde.

Senterpartiet i Malvik tar natur og klima på alvor og har programfestet en rekke punkter som handler om å ta vare på våre felles naturlige ressurser: naturmangfold og kulturlandskap.

  • Malvik kommune skal bruke sitt innkjøpsreglement aktivt for å stimulere gode og miljøvennlige løsninger og kommunens bilpark skal bestå av elbiler
  • Ved bygging av kommunale bygg skal det brukes løsninger som gir positiv energibalanse, som å ha treverk som byggemateriale og utnytte grønn energi som solceller
  • Vi vil utarbeide en helhetlig plan for bruk av friluftsområder i kommunen i nært samarbeid med grunneierne
  • Legge til rette for parkering og enkel tilgang til turområder for innbyggerne for å støtte utvikling av Malvikstien og andre turstier, som f.eks. sti til Solemsvåttan og parkering ved Saksvikkorsen
  • Kommunen som eier av dammen på Foldsjøen skal ta en mer aktiv rolle i utviklingen av Foldsjøen som friluftsområde
  • Vi vil åpne elver og bekker som ligger i rør for å gi bedre flomsikring og gode gyteforhold for laks og sjøørret, og bygge opp en god laksestamme i Homla
  • Malvik kommune skal arbeide for en økt skogproduksjon som et positivt bidrag til kommunens klimaregnskap, da skog binder CO2
  • Naturforvaltning og jordvern skal ivaretas gjennom mer aktiv bruk av relevante særlover (f.eks. naturmangfoldloven)

Vi ønsker derfor at utbygging først og fremst skal skje på områder hvor dyrkamark og viktige naturverdier ikke berøres. Senterpartiet i Malvik vil beskytte naturen, strandsonen og kulturlandskapet. Godt valg!

May Britt Kjelsaas
5. kandidat på Senterpartiets liste i Malvik