Det er i fellesskap vi oppnår resultater.

Foto: Arbeiderpartiet

Innlegg av Trond Hoseth (AP): Kjære Malviking, Arbeiderpartiet tror på samholdet. Det er når vi løfter sammen vi greier de tyngste løftene.

Vi nærmer oss slutten av en kommunestyreperiode der det har vært en del tunge løft, men heldigvis også mange gode resultater.

Perioden ble innledet med tunge tak, et stort underskudd krevde at det måtte gjøres tøffe prioriteringer og upopulære valg for å kunne lykkes med de mål vi hadde for perioden. Men vi tok løftet – fikk snudd økonomien og har i dag et disposisjonsfond som trygger oss hvis det skulle oppstå uforutsette kostnader. Vi har fått kommunens økonomi under kontroll!

Deltidskrisa – det handler først og fremst om vilje.

Kampen for heltid er noe mange har ønsket å vinne, men  få har lyktes – før Malvik.

Ved å sette tydelige mål og sørge for tettere oppfølging av både status og tiltak underveis, har vi lyktes med å øke andelen heltidsstillinger innenfor helse- og omsorg med 20% siden 2015.

«Malvikmodellen» har blitt kjent i hele Norge og over hele landet går Arbeiderpartiet til valg på Malviks løsninger.

«Heltid er mulig når Arbeiderpartiet har ordføreren» sa Ingrid Aune i sin tale til partiets landsmøte i april.  Vi er slettes ikke i mål, og vi lover å fortsette jobben med heltidskultur hvis vi får fornyet tillit 9.september.

Deltidskrisa er størst innenfor helse- og velferdsområdet, hvor vi ser at en heltidskultur ikke bare er bra for den ansatte, men også for kvaliteten i tjenesten vi leverer brukerne.

Det er viktig at de faste daglige rutiner fungerer, som daglig stell, gode samtaler og måltider, men vi vil også jobbe for et mer variert aktivitetstilbud.

Vi vil også se på muligheten for å øke samarbeidet mellom barnehager, skoler og helsetunene for å forebygge ensomhet og gi barn og unge mulighet til å tilegne seg kunnskap fra de eldre.

Gi framtidas generasjoner de beste muligheter.

Sammen har vi alle gjort Sandfjæra barnehage og nye Hommelvik ungdomsskole mulig.

Gode, hensiktsmessige bygg som legger til rette for god læring og trivsel. Tilrettelagte uteområder som inviterer til lek og aktivitet.

Nå fortsetter vi med ny Vikhammer ungdomsskole, har satt i gang et prosjekt med Saksvik skole og skal utbedre Vikhammeråsen grendaskole.

Vi har allerede satt av midler til oppgradering av uteområdene på Vikhammeråsen og Hommelvik skole, og i formannskapet 20.august vedtok vi romprogrammet for ny barnehage på Vikhammer.

Moderne bygg med bedre luft og plass til alle bidrar forhåpentligvis til et bedre miljø for både barn og ansatte, men er ikke tilstrekkelig alene.

I inneværende periode har vi fått en ny handlingsplan mot mobbing, forankret bredt med deltakelse fra foreldre, elever, ansatte på skolene og andre virksomheter i kommunen.

Fra oktober har vi som en av de første kommunene eget mobbeombud på plass, en rolle som skal følge opp det forebyggende arbeidet og veilede i de vanskelige sakene.

Men både for skolemiljø og faglig utvikling er vi i Arbeiderpartiet tydelige på at vi ønsker å prioritere flere ansatte i skolene nå.

Vi har stramme budsjetter, så vi må «skynde oss sakte» med stødig hånd på rattet. Men for Arbeiderpartiet er det uaktuelt å prioritere skattekutt foran barn og ungdoms skolehverdag.

I august åpnet vi «Åpen barnehage» på Sandfjæra. Et gratis barnehagetilbud åpent for alle. Dette er en mulighet for dem som ikke har ordinær barnehageplass til å bli kjent med barnehagen. Et viktig tiltak for integrering og for å forebygge forskjeller.

Kultur og idrett er fritidsarenaer som er viktig for det gode liv i Malvik.

I juni kunne vi feire kulturskolens første 40 år med en forrykende forestilling på Midtsand. Musikk, dans, kunst og ikke minst aktivitet og glede.

Arbeiderpartiet er tydelig på at satsningen på et rikt offentlig kulturskoletilbud skal fortsette.

På Ytre Malvik Samfunnshus har vi i tett samarbeid med brukerne foretatt nødvendig renovering av storsalen m/fasiliteter, mens kulturskolen skal få nye lokaler tilknyttet den nye ungdomsskolen.

I samarbeid med ivrige dugnadsgjenger i idrettslagene driftes både baneanlegg og skiløyper til alles glede.

Ordningen med fri leie til aktiviteter for barn og unge er videreført og utvidet, og skal selvsagt opprettholdes videre.

Det er imidlertid behov for økt hallkapasitet, både for idretten og skolene, spesielt i Hommelvik. Derfor har vi fått Hommelvikhallen inn i økonomiplanen og vil bygge den i kommende periode.

Vi vil selvsagt også fortsette å støtte opp om de frivillige i kommunen og bidra til et rikt idretts- og kulturliv.

Demokratiet er kjernen i det gode fellesskapet og grunnsteinen for vår velferd. Derfor er det viktig å bruke stemmeretten sin. Vi har jobbet bevisst med involvering i saker som er viktige for kommunen.

Vi vil fortsette, og styrke, samarbeidet med råd og utvalg som representerer innbyggerne, f.eks ungdomsråd, eldreråd og brukerutvalg.

Det er viktig for oss å høre innbyggerne også mellom valgkampene, derfor vil vi fortsatt vente med våre avgjørelser til høringsrunder er gjennomført.

Og barn og ungdom skal fortsatt få si sin mening om framtidas Malvik.

Arbeidsplasser ligger alltid nære Arbeiderpartiets hjerte.

For oss er det viktig at Malvik kommune også tar sin del av ansvaret i utdanningsløpet. I inneværende periode har vi økt antall lærlingeplasser i kommunen, samt samarbeidet med private aktører for at de skal gjøre det samme. Det er fortsatt mange unge som mangler lærlingeplass, så vi er klare for å øke på enda mere.

Malvik kommune skal være en ansvarlig arbeidsgiver, det betyr at vi skal legge til rette for at de som har en funksjonsnedsettelse skal kunne fungere i jobben.

Vi skal spille på lag med det private næringslivet og legge til rette for dem som vil etablere seg i kommunen vår.

Vi har viktige og klart definerte kjerneområder for landbruk, disse skal vi fortsette å verne om og bidra til at kan videreutvikles.

Skog- og landbruk skal kunne driftes på en bærekraftig måte i Malvik.

Klima og miljø – nåtidens viktigste sak.

Alene redder vi ikke verden, men vi kan gjøre vårt. Vi skal ta vare på Malvik og sørge for at det blir enda flottere å bo her for fremtidige generasjoner.

Vi skal fortsette å jobbe for et bedre kollektivtilbud. Det betyr at vi skal stå på for busstilbudet i Malvik, det skal være lett å velge buss både om du skal til Stjørdal eller Trondheim, eller bare skal bevege deg innad i kommunen.

Vi skal stå på for at sentrale myndigheter legger jernbanen i tunnel fra Ranheim til Hommelvik, både slik at toget blir mere effektivt og at Malvikrivieraen blir enda lettere tilgjengelig.

Vi ønsker også å ruste opp og bygge gangveger slik at det blir lettere å la bilen stå.

Og selv om vi fortsatt ønsker nye samferdselsprosjekt skal vi fortsatt stå på for at utbyggingen er mest mulig skånsom for våre innbyggere.

Vi vil verne om våre friluftsområder og sikre allmennheten tilgang, både langs fjorden og i marka.

Arbeiderpartiet vil at Malvik kommune skal være en grønn organisasjon. Det betyr at vi skal vektlegge miljøet i all drift. Vi skal fjerne all bruk av engangsplast i kommunens virksomheter.

Kjære Malviking, sammen med meg på lista til Arbeiderpartiet har jeg et sterkt lag av kandidater i alle aldre og fra hele kommunen.

Alle sammen er vi klare for å stå på med oppgavene som venter for å gjøre Malvik til en enda bedre kommune å bo i.

Vi står parat til å ta løftene som må tas for å fortsette eventyret, i fellesskap, for felleskapet.

Men for at vi skal kunne gjøre det trenger vi din stemme.

Stem Arbeiderpartiet 9.september.

Godt valg!

Trond Hoseth
Ordførerkandidat
Malvik Arbeiderparti.