E6 gjennom Malvik

Av: Heidi Brøseth og Per Olav Bjørgum (MDG)
Per Olav Bjørgum (MDG)

Innlegg av Heidi Brøseth og Per Olav Bjørgum (MDG): Malvik DG har hatt et klart standpunkt mot ny firefelts E6 gjennom kommunen helt fra starten av. Når vi nå ser planene som Nye Veier har lagt ut til gjennomsyn, får vi bekreftet at denne utbygginga ikke er i Malviks interesse. Nye Veier har bl.a. økt fartsgrensen til 110 km/t. Argumentet er at det er samfunnsøkonomisk gunstig at hastigheten økes fordi man sparer tid på strekningen, men fem minutter spart mellom Trondheim og Stjørdal, er for ingenting å regne sammenliknet de ekstra negative konsekvenser, både for innbyggere og for klima og miljø.

Rapporten som kom i vår om tap av biologisk mangfold, peker på tap av areal som en større trussel enn klima. Hva skjer når veien skal dimensjoneres for 110 km/t i stedet for 90? Arealet som går med til å bygge veien blir større! Det kan blant annet illustreres det enorme krysset som planlegges på Sveberg. I tillegg vil areal gå tapt i forbindelse med massedeponi og riggområder, bl.a. planlagt i Muruvik, hvor det også skal bygges en helt ny vei til dette deponiet = enda mer arealbruk.

Et annet stort problem knytter seg til støy. Store området vil bli berørt av støy selv med støyskjerming. På oppdrag fra Nye Veier har firmaet Acciona construction har laget en liste med 330 boliger som «må vurderes nærmere i neste planfase for å ivareta at kravene til innendørs støynivå og på utendørs oppholdsområde oppfylles» (s. 11 i rapporten). Hvilke hus som befinner seg på denne lista eller ikke, fremstår som svært merkelig (vedlegg 1 i samme rapport). Ett eksempel er f.eks. at Blåbærveien 7 står på lista over hus som må vurderes nærmere, men ingen andre hus i denne gata står på lista, selv om flere av dem ligger nærmere motorveien enn nr. 7. Betyr dette at de andre husene ikke vil bli vurdert nærmere i neste planfase, selv om de ligger nærmere motorveien?

Det er også andre ting i dokumentene som ikke gir mening. Blant annet har Nye Veier lagt inn en ekstra ny vei som ser ut til å starte ca. der undergangen til Svebergtunet ligger i dag, og som går i en slynge forbi Sparkjøp. Denne veien ser ikke ut til å ha noe som helst med E6 å gjøre. Hvorfor har Nye Veier lagt inn denne «blindveien» i sine planer når oppdraget er å bygge ny E6?

Det ser heldigvis ut til at Nye Veier har kommet fram til en løsning som gjør at husene i Sandmarka kan bevares, og det er bra. MDG Malvik vil likevel understreke at vi ikke aksepterer at boliger går tapt fordi Nye Veier ønsker å bygge 110 km/t i stedet for 90.

MDG Malvik stiller følgende krav i forbindelse med utbygging av E6:

Våre krav er:

  1. Frafalle kravet om 110km/t og senke til 90km/t der det er nødvendig av hensyn til natur, dyrkamark, folks bolig og hjemsted, støyplager og sparte kostnader.
  2. Det skal bli MINDRE støy etter utbygging i forhold til dagens støy. Dette skal garanteres. Det skal måles før og etter og avvik skal gi grunnlag for erstatning. Måling skal foretas på alle tilgrensende boliger og virksomheter uavhengig av simulerte støykart.
  3. Dempe arealbruken vesentlig. Ref. punkt 1, frafalle krav om 110km/t der det gir økt arealbruk som tas av dyrka mark. Eksempelvis krysset på Sveberg, Sandmarka og …. tar et enormt areal.
  4. Fjerne egen blindvei på Sveberg
  5. Ingen boliger skal gå tapt.
  6. Riggplasser skal ikke berøre dyrkamark og boliger i Muruvik
  7. Massedeponiene må få særskilt vurdering for hver enkelt

Kartutsnitt fra støykart viser et eksempel på at det blir mye støy selv med skjerming.

Fra støysonekart, Nye Veier