Flertallet sa ja til utbygging

Illustrasjon: Asplan Viak

Etter et par timers debatt i kommunestyret mandag kveld, kom de lokale politikerne fram til at den framlagte reguleringsplanen for eiendommen Vikhammer Øvre skulle vedtas, med noen tillegg.

Planområdet foreslås regulert til boligformål med tilhørende veg- og lekeareal, områder for kombinerte formål som bolig, forretning, kontor, samt offentlig grønnstruktur.

I samsvar med forslag til Sentrumsplanen for Vikhammer, er barnehagen foreslått lagt utenfor planområdet. Det er derfor ikke satt av areal til barnehage i dette planforslaget. Eksisterende gårdstun settes av til boligformål i reguleringsplanen.

Det er prosjektert 23 leilighetsbygg i 3-5 etasjer, samt tre rekker med rekkehus. Hvis en regner med en gjennomsnitts leilighetsstørrelse på 70 m2 muliggjør dette etablering av ca. 316 nye boenheter.

Det ble enstemmig vedtatt at det i forbindelse med utbygging av området skal det redegjøres for håndtering av matjordressurser. Dyrkamark og dyrkbar mark skal ved jordflytting og etablering av ny dyrkamark, erstattes i forholdet 1:1, forutsatt at erstatningsarealet er likeverdig med opprinnelig dyrkamark. Matjord som fjernes ved utbygging, skal tas vare på og i hovedsak gjenbrukes til nydyrking i Malvik på andre arealer i nærheten av planområdet eller gjenbrukes som matjord andre steder i planområdet i forbindelse med urbant landbruk.

Utbygger er ansvarlig for å sikre en hensiktsmessig ivaretakelse av matjorda. Plan for håndtering av matjord skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse og skal sikre at den tekniske utførelsen av jordflyttingen blir vellykket. Utbygger må sikre nødvendige tiltak for å hindre smitte av planteskadegjørere ved flytting av matjord.

Det ble også vedtatt at når det utarbeides utbyggingsavtaler for boligområdene skal kommunen sikres forkjøpsrett på inntil 5% av boligmassen til kommunale boliger. Tidsfrister for å melde eventuelle behov, og retningslinjer for prisfastsettelse samt øvrige forhold avtales i utbyggingsavtalen for hvert enkelt prosjekt.