Kjære velger

Av: Eva Lundemo (H)
Foto: privat

Innlegg fra Eva Lundemo (H): Livet er skjørt. Dette fikk vi dessverre oppleve, da vår alles ordfører Ingrid, brått ble revet bort fra oss.

Det er nok ingen hemmelighet at hun og jeg ikke alltid var enige i sak, men for meg vil hun bli husket som kunnskapsrik og full av pågangsmot. I tillegg til å være både sterk, engasjert og tydelig, viste hun seg, for meg, virkelig som et godt medmenneske når jeg ble syk, og livet hardnet til.

Med respekt for Ingrid Aunes etterlatte, og i samråd med de andre lokale partiene i Malvik ble det en annerledes valgkamp denne gangen, men fire år er nå gått siden forrige valg.

Av og til, tenker jeg på hvor heldige vi er som bor i et land hvor innbyggerne fritt kan velge hvem som skal være med på å bestemme over hvordan vi skal ha det. Det er et fantastisk system, som også krever ansvarlighet og noen tanker om hvordan samfunnet skal være.

Det er også interessant å være med på den prosessen som ofte starter med et lite forslag i et møte og ender opp som en stor sak i kommunale organer. Det er spennende, synes jeg.

Nå har jeg vært gruppeleder for Malvik Høyre i inneværende periode. Vi fikk en tøff start med underskudd i kommuneøkonomien på over 20 millioner kroner.

Men med en sterk og god administrasjon og økonomiavdeling, et godt samarbeid og viktige bidrag fra de ansatte, har vi greid å snu minus til pluss. I dag ser kommuneøkonomien bedre ut enn på mange år, mye på grunn av streng budsjettdisiplin, men også på grunn av statlige overføringer fra Regjering og Storting. Det må vi heller ikke glemme.

Hvem er så Eva og hva står jeg for i politikken?

Jeg er født i 1971, har tre voksne barn, samboer og bor i Smiskaret, midt i Malvik. For å fortelle litt om meg selv, så har jeg yrkeserfaring fra næringslivet og det offentlige, da innenfor ledelse, kommunikasjon, økonomi, PR og media.

Jeg har i inneværende periode vært medlem av kommunestyret og formannskapet i Malvik, og har flere andre politiske verv. I oktober ble jeg enstemmig valgt til Malvik Høyres ordførerkandidat også for kommunevalget i 2019.

For meg er det viktig at kommunen vår skal være en «JA-kommune»; Imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv.

Jeg jobber for at det, for alle, skal være trygt, godt og rettferdig å bo i Malvik. For meg er mangfold og toleranse viktige verdier vi skal ta vare på i lokalsamfunnet. Mangfoldet bidrar til å utfordre og utvikle oss. Toleranse innebærer grunnleggende respekt for forskjeller relatert til kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Barn blir dessverre mobbet, det hver eneste dag, også her i Malvik. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Her i Malvik hadde vi dessverre en slik sak vinteren 2015-2016. I februar 2015 gikk Line Sommer Hoel til sak mot Malvik kommune, fordi hun mente hun ble utsatt for alvorlig mobbing på ungdomsskolen. Saken endte med at Malvik kommune ble dømt erstatningsansvarlig, for de skader og de tap som Line Sommer Hoel var påført etter mobbingen.

Det er forferdelig vondt å vite at barn blir mobbet, vi må sette ned foten mot mobbere. Vi må vise handlekraft og vi må faktisk innse at mobbing er et samfunnsproblem. Ikke minst; vi må aldri gi opp kampen mot mobbing.

En av bærebjelkene i Malvik, er frivillighet. Vi har mange ildsjeler og ressurspersoner som gjerne vil bidra for å glede andre. Men det må settes i et system. Jeg er sikker på at hvis vi åpner dørene for nærmiljøet, vil det gi alle et rikere liv. Ikke bare for mottakeren av tjenestetilbudet, det vil være til berikelse for alle innbyggerne i kommunen.

Men, la det ikke herske noen tvil: Når helsa svikter, skal det offentlige gi et godt og trygt omsorgstilbud. «Leve hele livet» handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre; Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Trivsel er viktig, og mat er en viktig trivselsfaktor.

Sammen med Malvik Høyre, vil jeg derfor innføre serviceverter ved alle kommunens sykehjem/helsetun. Vi må aldri glemme, at kommunens sykehjem/helsetun faktisk er hjemmene til de som bor der.

Servicevertene skal ikke inngå i den daglige pleien. Dette markeres blant annet ved at de skal ha egne farger på arbeidsantrekkene sine.

Servicevertene skal tilrettelegge mat, dekke koselige bord, lage frokost, lunsj, kommunisere og spise sammen med beboerne. De skal bake, skape gode lukter og lage en god atmosfære.

Det er svært viktig at de som ansettes liker å stelle, og likeså gjøre det hyggelig rundt seg. Ikke minst må de like å være sammen med eldre. De skal ha en tydelig arbeidsavtale og de skal etterhvert også gå i turnus som inkluderer ettermiddag, helg og høytider.

Jeg mener de eldre også skal få tilbud om minst en time ønskeaktivitet hver dag. Dette skal selvfølgelig tilpasses den enkeltes interesser, ønsker og behov. Noen vil gå på tur, andre lytte til klassisk musikk eller spille kort. «Leve hele livet» bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungere i praksis. Jeg mener at et slikt løft vil bidra til økt kvalitet på tjenestene og ikke minst bidra til en god, trygg og verdig alderdom.

Sammen med Malvik Høyre, vil jeg endre den politiske kursen i kommunen vår. Vårt mål ved valget i 2019, er i samarbeid med andre partier, å overta styringen av kommunen. Vi vil jobbe for at kommunen fortsatt skal få en god økonomi, uten eiendomsskatt, og uten at dette skal gå utover tjenestene og tilbudene kommunen gir sine innbyggere.

Malvik Høyre vil bidra til mer mangfold og valgfrihet, åpenhet og omstilling i kommunen vår. Dette skal vi få til ved å organisere kommunale tjenester klokt, effektivt og fornuftig.

Jeg håper på din stemme ved valget 9.september, og har stor tro på at Malvik Høyre, med å gjennomføre våre forslag, skal gjøre Malvik kommune enda bedre – for alle.

Godt valg!

Eva Lundemo
Ordførerkandidat 
Malvik Høyre

(For ordens skyld opplyser vi om at Eva Lundemo er tilknyttet Malviknytt som reporter på stoffområdene sport og kultur. Hun er også samboer med avisens redaktør)