Har du fikset hekken din?

Illustrasjon: Statens Vegvesen

Nå som sommeren er her vokser hekken din fort, men følger den reglene?

Om du eier en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du ansvar for at det er fri sikt der.

Reglene sier at:

  • Høyden på hekken eller gjerde din kan ikke overstige 50 centimeter, når de boligvei munner ut i samlevei.
  • Greiner kan ikke henge lavere enn 4,7 meter over veibanen.
  • Over fortau kan ikke greiner henge lavere enn 2,5 meter.
  • Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen.
  • Hekk, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, lysskilt eller belysning.

Ved avkjørsel til boligeiendom, eller avkjørsel til privat veg, er det eier av boligeiendom/veg som har ansvaret for at det er tilstrekkelig fri sikt.

Veieier/huseieren har ansvaret for å rydde fri sikt både på egen og annen manns grunn og på offentlig veigrunn, dersom det er nødvendig for å få fri sikt.