Meklingen førte delvis frem

Fylkesmann Frank Jenssen (Foto: Fylkesmannen i Trøndelag)

Torsdag 6.juni var Malvik kommune i meklingsmøte hos Fylkesmannenom innsigelsene knyttet til kommuneplanens arealdel.

Fra Malvik kommune deltok Ingrid Aune, ordfører, Carl-Jakob Midtun, rådmann, Ole Chr. Iversen, næringssjef, Frank Johansen, virksomhetsleder og Per Ottar Brattås, rådgiver.

Frank Jenssen, fylkesmann (meklingsmann) orienterte innledningsvis kort om meklingsinstituttet, og om hvordan meklingen gjennomføres. Parter i saken er Malvik kommune, Mattilsynet og Fylkesmannen i Trøndelag ved Klima og miljøavdelingen og Landbruksavdelingen.

Meklingen har delvis ført frem

Områdene det skulle mekles om (innsigelsene) ble gjennomgått slik at alle var enige om et felles utgangspunkt for meklingen.

Konklusjonen etter møtet er at meklingen delvis har ført frem.

Det ble fra kommunen sin side vist til at hele ni av 16 innsigelser som er fremmet av regional stat, er hensyntatt i forbindelse med 2. gangs behandling i Malvik kommunestyre.

-På de fleste innsigelsene fant vi en løsning i møtet, noe vi er veldig fornøyde med, sier rådmann Carl-Jakob Midttun til Malviknytt.

-Slike forhandlinger er jo litt «gi og ta» og jeg mener vi kom godt i mål på de fleste områder.

-Likevel er det to felt vi ikke ble enige om, det var boligområdet på Karlslyst og de nye næringsarealene langs E6, på Storsand-Vulu Østre.

-Prosedyren videre er at kommunestyret nå skal godkjenne meklingsresultatet. Det er vel også naturlig at kommunestyret, som har vedtatt at vi skulle mekle i innsigelsene, vedtar å sende de to sakene hvor vi ikke ble enige til departementet.

-Jeg håper vi får denne saken til behandling rimelig fort og helst til det sittende kommunestyret, sier Midttun.

Slik ble meklingsresultatene

Etter endt mekling mellom Malvik kommune og Fylkesmannen i Trøndelag og Mattilsynet viser referatet fra meklingsmøtet at partene har kommet til følgende konklusjon:

1. Mangelfull beskyttelse av Stavsjøen som drikkevannskilde. Meklingsresultat: Kommunen utarbeider i dialog med Mattilsynet forslag til rekkefølgebestemmelse(r) som ivaretar Stavsjøen som reservevanndrikkekilde inntil det foreligger annen permanent reservevannløsning i Malvik. Omforent forslag til bestemmelse(r) oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag.

2. Boligområde – B28 Bjørkli Meklingsresultat: Fylkesmannen som landbruksmyndighet trekker innsigelsen.

3. Boligområde – B29 Smiskaret Meklingsresultat: Malvik kommune utarbeider forslag til minimums utnyttingsgrad som avklares med Fylkesmannen som landbruks og klima og miljømyndighet.

4. Boligområde – B35 Karlslyst Meklingsresultat: Malvik kommune utformer bestemmelser som ivaretar naturmangfoldsverdiene sør i planområdet ved detaljplanlegging. Det er ikke kommet til enighet mellom Malvik kommune og Fylkesmannen som landbruksmyndighet.

5. Deponi – A5 Buås 1 Meklingsresultat: Fylkesmannen som landbruksmyndighet trekker innsigelsen.

6. Deponi – A3 Sjøvold Meklingsresultat: Ny bestemmelse – «Kommunen fremlegger en landbruksfaglig utredning som viser at kvaliteten på jordbruksarealene forbedres som følge av tiltaket deponering».

7. Kolonihager – F1 Herjuan Meklingsresultat: Kommunen utarbeider forslag til plassering av bygninger i tilknytning til kolonihagen som avklares med Fylkesmannen som landbruksmyndighet.

8. Næringsområde – NF2 Storsand-Vulu Østre Meklingsresultat: Malvik kommune foretar en ny vurdering av forretningsformålet (F) samt en presisering om hva som kan tillates innenfor arealformålet som avklares med Fylkesmannens Klima og miljøavdeling. Det er ikke kommet til enighet mellom Malvik kommune og Fylkesmannen som landbruksmyndighet.

I tillegg foreligger det en uavklart innsigelse fra Bane NOR SF (9.) som vil bli gjenstand for mekling senere.