Vil starte Malvik Express

Illustrasjon: Malte Fuel & wash

Certas Energy Norway AS har søkt Malvik kommune om å få etablere et automatisk drivstoffanlegg, Malvik Express, ved Malvik Senter på Sveberg.

De ønsker med dette å gi et tilbud til veifarende generelt så vel som til kunder til kjøpesenteret allerede beliggende på området. Anlegget vil kunne forsyne bensin, diesel og farget diesel, og skal eies og driftes av Certas Energy Norway AS (Esso).

Da det foreligger reguleringsplan for området, og plassen der anlegget er tenkt plassert, er i planen avsatt til parkering og tiltaket krever således dispensasjon fra dette.

Anlegget består av en container med overgrunnstank med tilhørende pumpe som plasseres på allerede opparbeidet parkeringsplass foran hovedinngangen på kjøpesenteret.

Nabovarsel

Det er sendt ut nabovarsel om tiltaket hvor Malvik kommune, Statens Vegvesen og Miljødirektoratet har uttalt seg. (saken fortsetter under bildet)

Pumpestasjonen vil bli montert til venstre for hovedinngangen på senteret. (Illustrasjon: Cowi AS)

-Som grunneier har ikke kommunen noen innvendinger mot tiltaket men vil understreke at kommunen ikke kan akseptere plassering nærmere enn fire meter fra kommunale vann og avløpsledninger. Ledningene ser ut til å være plassert mellom det tiltenkte anlegget og kjøpesenteret. l følge situasjonskartet ser det ut til at kravet om fire meter tilfredsstilles, men det kan være unøyaktigheter i ledningenes påvisning i kartet. Om tiltaket mot formodning skulle komme nærmere enn kravet om fire meter ber Malvik kommune om at utbygger tar kontakt med Virksomhet for FDV kommunalteknikk.

-Statens Vegvesen har foreløpig ikke mottatt saken på høring, men kan komme med en forhåndsuttalelse: Med utgangspunkt i de opplysninger vi mottatt, har vi ingen merknader til tiltaket på nåværende tidspunkt, heter det i uttalelsen fra Statens Vegvesen.

-Miljødirektoratet gir med hjemmel i forurensningsforskriften unntak fra kravet i tankforskriften om oppsamlingsarrangement, for den omsøkte containertanken til Certas Energy Norway AS i Svebergveien 3, Malvik kommune. Virksomheten må konstruere, vedlikeholde og drive anleggene på en slik måte at en eventuell overfylling i praksis vil stanses innen ett minutt. Dette forutsetter at oppsamlingskaret som er tilknyttet lufterøret, samt mellomrommet mellom ytre og indre kammer, har tilstrekkelig volum. Vi forutsetter også at trenet personell er til stede under hele fylleoperasjonen, og at virksomheten oppfyller øvrige vilkår i forskriften.

Topp for senteret

Administrerende Direktør Eivind Bøe Johannessen for Chester AS, som er eier av kjøpesenteret, gir Certas Energy Norway AS, har underskrevet avtale og gitt drivstoffleverandøren disposisjonsrett til eiendommen for etablering av et automatisk overgrunnsanlegg med tankvolum 32m3.

-Dette er helt topp. Vi har jo et anlegg for lading av el-biler fra før, sier senterleder ved MalvikSenter, Tone Moum Drazkowski i en kommentar.

Kommunen har nå mottatt søknad om endring av reguleringsplanen og skal om kort tid sende denne ut på høring for en eventuell dispensasjon blir gitt.

Illustrasjon: Malte Fuel & wash