Vindmøllekartet gir grunn til bekymring

Av: Fritz Bade
Fritz Bade (Foto: privat)

Innlegg av Fritz Bade (H): På bakgrunn av NVE`s kart over mulige nye områder for vindmøller i Norge, er Malvik Kommune berørt av dette forslaget som er ute til høring.

Det er med bekymring vi ser det nye forslaget fra NVE som er ute til høring.

Malvik Høyre har behandlet saken i Programkomiteen frem mot valget 2019, og kom til dette resultatet:

«Malvik Høyre mener det skal være en forutsetning for at nye, uberørte områder i Malvik skal kunne bygges ut med vindturbiner, at både grunneier og kommunen ønsker dette. Om både grunneier og kommunen ønsker utbygging, kan videre utredninger finne sted, før endelig vedtak fattes av kommunestyret.»

På generelt grunnlag kan vi si at Trøndelag har allerede i dag en stor belastning fra vindmølleutbygginger som er gjennomført, er under utbygging og konsesjoner som allerede er gitt.

Det nye høringsforslaget fra NVE vil gi en for stor belastning på den urørte naturen som er igjen. Dette må sees i lys av det ansvar vi har for vern av rødlistearter både for dyr, fugler, planter og skog. Trøndelag er i en særstilling i forhold til vern av arter som bjørn, jerv, gaupe og ørn. Vi er i tillegg en meget viktig ynglearena for Hubro, Li- og Fjellrype mm.

Vi har også ett særskilt ansvar for å verne om den Sør-Samiske reinsdyrnæringen. Kartet som er ute til høring, vil ha en enorm negativ påvirkning for den Sør-Samiske kulturen og reindriften.

Trøndelag har 8,6 % av Norges befolkning, vi har store vannbaserte kraftverk som i alle tider har forsynt oss med strøm. Malvik Høyre ønsker også nytt fokus på oppgradering og eventuelt utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg. Dette kan gi en økt kraftreduksjon som utgjør inntil det dobbelte i forhold til det planlagte kraft som kan produseres fra mulige fremtidige vindmølleparker. Med den løsningen vil også nye inngrep i naturen være minimale i forhold til det utbygging av vind vil gi. Gammelt nytt dette, men dessverre har det ikke vært nok fokus på dette området.

I tillegg har vi allerede i dag store vindmølleparker som er ferdig, under utbygging eller konsesjon er gitt. Trøndelag er pr i dag godt forsynt regionalt med strøm. Vi har også ett nasjonalt ansvar for å bidra, men dette bør ikke skje i form av at vår enestående natur bygges ned av vindmøller. Vi må jobbe for bedre alternativer, bl.a. hav-baserte vindmølleanlegg. 

Malvik Høyre ønsker en stopp på behandling av nye konsesjoner, til andre og bedre alternativer er utprøvd, og vurdert. Eventuelle nye konsesjoner i fremtiden, må være basert på lokaldemokratiske vedtak og grunneiers rett til å bestemme over egen grunn. Lokaldemokratiet skal ikke overkjøres av sentrale organer og muligheter for internasjonale investorer skal tjene store penger på Norsk natur, subsidiert av norske sær-ordninger.

Malvik Høyre vil behandle høringen i egne organer, og sende sine høringsinnspill til OED innen fristen, 1. oktober  2019.

Fritz Olav Bade
3. kandidat kommunevalget 2019
Malvik Høyre