Endrer reguleringsplanene for nye E6

Skjermdump: Nye Veier AS/Asplan Viak

E6 Ranheim–Åsen er blant de høyest prioriterte i Nye Veier og bygges ut i to prosjekter/kontrakter.

Strekningen E6 Ranheim–Værnes er 23 km og totalentreprenør er ACCIONA Construction, i samarbeid med Multiconsult Norge og Leonhard Nilsen & Sønner. Kontraktens størrelse er ca. 4 mrd. eks. mva. og vedlikehold. Total prosjektkostnad er ca. 5,6 mrd. inkl. mva.

Byggestart er planlagt 2019/2020 og anlegget forventes å være ferdig i 2025. 

Endrer på reguleringsplaner

Nye Veier AS varsler nå oppstart av arbeidet med reguleringsendring for ny E6 Leistad – Stjørdal grense i Malvik kommune. Varslingen gjøres i henhold til plan- og bygningsloven. I forhold til tidligere varsling er planområdet endret langs strekningen.

Avviker fra tidligere plan

Planområdet strekker seg fra Leistad til Stjørdal grense i Helltunnelen. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fire-felts E6 med fartsgrense 110 km/t. Traséen for ny E6 vil avvike fra tidligere vedtatt reguleringsplan for E6 i større eller mindre grad langs strekningen. Aktuelle konsekvenser av tiltaket vil bli utredet.

Det kan bli aktuelt å gjennomføre befaringer, innmålinger og grunnundersøkelser i planområdet i planperioden. Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven, signalloven og matrikkelloven.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Nye Veier AS v /Jan Olav Sivertsen, tlf. 91546871, eller Grim Rønsberg tlf. 92615116.

Merknader til varsel om planoppstart sendes skriftlig innen 23.06.19, melder Nye Veier AS.