Flere trekker seg fra listene

Valgstyret i Malvik har satt fredag 3.mai som frist for kandidatene på partienes listeforslag til å trekke seg fra de ulike valglistene kommunen har mottatt.

Fritak fra AP-lista

Fra Arbeiderpartiets liste har Signe Svingen Fjeldavli gitt beskjed om at hun ikke ønsker å være ført opp som kandidat på listeforslaget fra Arbeiderpartiet til kommunestyrevalget 2019 i Malvik.

Hun var ført opp på 30.plassen.

Arbeiderpartiet har ført opp ny kandidat, Turid Eidem Olsen, fra Muruvik på 30.plass.

Fritak fra Venstre-lista

På Venstres liste har kandidaten på 16.plass, Gudlaug Ingeborg Halvorsen, gitt kommunen beskjed om at hun ikke ønsker å stå på lista.

Tidligere har Malvik kommune mottatt melding fra kandidat nr. 10 på Pensjonistpartiets listeforslag, Karl E. Helland, om at han ikke ønsker å stå på listen. Pensjonistpartiet har varslet kommunen om at de velger å ikke sette inn et nytt navn og at de øvrige kandidatene rykker opp en plass.

Fristen for partiene til å komme med endringer er satt til 7.mai for partiene om å melde tilbake til kommunen hvordan de løser det med eventuelt nye kandidater.

Partiene kan sette inn en person på den tomme plassen, eller de kan velge å la alle på plassene under,rykke en plass opp og sette inn en ny kandidat sist på lista, og/eller ikke sette inn noen ny kandidat.

Listeforslagene skal godkjennes i valgstyrets møte 27.mai.

Retten til å kreve seg fritatt

Valgloven § 3-4 gir listekandidater rett til å kreve fritak.

  1. Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.
  2. Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.
  3. Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.

De som ikke ønsker å stå på liste til kommunestyrevalget i Malvik, må melde dette til valgstyret innen 3.mai 2019. Krav om fritak må være kommet inn til valgstyret innen denne fristen, ellers tapes retten til å bli strøket fra listeforslaget. Krav om fritak må være skriftlig.