Vil ha tips om trafikksikkerhet

Gangvei uten autovern

Malvik kommune ønsker nå innspill til trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveger i kommunen.

Kommunen skal utarbeide en prioriteringsliste over trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvegene i kommunen og ønsker derfor innspill fra privatpersoner, lag og organisasjoner med flere, skriver kommunen i en pressemelding. Frist for innspill til kommunen er 10. juni 2019. 

Investeringstiltak på trafikksikkerhet

Fylkeskommunen etablerer en ordning med årlig innspill til investeringstiltak på trafikksikkerhet. Hvert år skal kommunen oversende en prioritert liste til fylkeskommunen.

Tiltak som ikke blir vedtatt i søkeåret må kommunen inkludere i ny liste neste år hvis prosjektet fremdeles er høyt prioritert. Fylkeskommunen henviser privatpersoner, grendelag, organisasjoner osv. til å spille inn sine innspill til egen kommune for prioritering og ber kommunene være aktive og fange opp slike innspill.

Kommunen har sendt ut informasjon om søknadsordningen til alle velforeningene som vi har kontaktinformasjon til, i tillegg til barnehager og skoler.

Disse vegene i Malvik er fylkesveger

Ref. i kart Vegnummer Vegstatus Vegnavn
1 FV 950 Veg Malvikvegen
1 FV 950 Gang- /sykkelveg Malvikvegen
2 FV 6660 Veg Jervskogvegen
3 FV 6670 Veg Forbordvegen
4 FV 6672 Veg Markabygdvegen
5 FV 6706 Veg Vikhammerdalen, Leistadvegen
5 FV 6706 Gang- /sykkelveg Vikhammerdalen, Leistadvegen
6 FV 6712 Veg Selbuvegen
6 VF 6712 Gang-/sykkelveg Selbuvegen
Kart: Malvik kommune

Retningslinjer for prioritering av tiltak

Delstrategi Veg  (ekstern lenke) gir overordnet retningslinjer for prioritering av tiltak. Ut over det gjelder følgende kriterier for prioritering på området:

Tiltak ved grunnskolene i en radius på 2 km vil bli høyt prioritert.

Tiltakene skal ha sterk trafikksikkerhetsfaglig begrunnelse.

Ringvirkninger i andre tiltak eller satsinger vektlegges.

Både nytte og kostnad skal vurderes.

Gjennomførbarhet i tildelingsåret skal vektlegges.

Trafikksikkerhetstiltak som er forankret og prioritert i kommunal trafikksikkerhetsplan blir foretrukket.

Frist

Du kan sende inn innspill til din velforening eller direkte til kommunen på postmottak@malvik.kommune.no innen 10. juni 2019.

Husk å merk innspillet med «Innspill til fylkeskommunens investeringstiltak for trafikksikkerhet».

Etter at kommunen har mottatt innspillene vil forslag til prioriteringsliste bli behandlet i trafikksikkerhetsutvalget før denne oversendes fylkeskommunen.