De fleste enige om vannstand i Foldsjøen

Et notat som blir fremlagt Kommunestyret mandag 29.april, viser at hytte- og grunneiere rundt Foldsjøen er samstemte om hvilken vanntand sjøen skal ha når kommunen tar over driftsansvaret for demningen.

Da høringsfristen gikk ut 23. februar, hadde det kommet inn 15 høringsinnspill om fremtidig vannstand på Foldsjøen.

Hovedinntrykket fra høringsrunden oppsummeres i notatet i følgende hovedpunkter:

  • 12 av 15 innsendte høringsinnspill ønsker vannstand på kote 206,9
  • Mostadmark Utvikling støtter kommunens forslag (alternativ 2) som vil gi en vannstand i Foldsjøen på HRV kote 206,9.
  • Eiere av 3 fritidseiendommer ønsker å opprettholde HRV på kote 208,9 for å sikre at Litjfoldsjøen ikke blir tørrlagt. Høy vannstand gjør bruk av båt enklere.
  • HRV på kote 208,9 vil medføre forsumping av dyrkamark og utfordringer for fritidseiendom som ligger nært vannkanten.
  • Jevnere vannstand vil gjøre strandsonen triveligere, forenkle bruk av båt og virke positivt inn på biologisk mangfold i vannkanten.

Rådmannen forhandler

Det var i slutten av januar at Kommunestyret vedtok at kommunen skal ta over ansvaret for Foldsjødemningen fra AS Meraker Brug.

Etter dette vedtaket skal rådmannen gjennomføre og avslutte forhandlinger med AS Meraker Bruk om selve avtalen.

Kommunestyret vil senere få fremlagt sak om utbedringsalternativ med tilhørende finansiering når NVE (Norges vassdrag og energiverk) har vurdert konsesjonsplikten.