Vil bygge gapahuk ved Foldsjøen

Illustrasjon fra søknad

Virksomhet kultur i Malvik kommune har søkt om oppføring av en gapahuk på friluftsområdet Langneset ved Foldsjøen.

Malvik Kommune har siden 1980‐tallet leid området Langneset av grunneier Meraker Brug, med formål friluftsliv.

Meraker Brug skal være informert og skal, ifølge søknaden, ha akseptert oppsetting av gapahuken.

Området er mye brukt til friluftslivsaktiviteter som vandring, bading, fiske og båt/kano/kajakk‐aktivitet. Området er tilrettelagt ved at det er plassert ut et toalett og søppelstativ, og noen parkeringsplasser er tilgjengelige.

Malvik Kommune står ansvarlig for drift og vedlikehold, i samarbeid med lokale foreninger.

-Gapahuken er tenkt oppført på sørsiden av Langneset for å bedre bruken av friluftsområdet for folk som ønsker å besøke Foldsjøen fra nærområdet, står det i søknaden. (Se kartskisse nederst i saken for tenkt plassering)

LNF-område

Området rundt Foldsjøen er såkalt Landbruk, Natur og Frilufts område. Området gapahuken settes opp på har ingen bruksområde i dagens landbruk, men er et attraktivt område for enkel naturopplevelse og friluftsliv.

For skogsdrift har Langneset fra lav til middels bonitet og området består av mest furutrær og noe gran nærmest fylkesvei. For beite har ikke området Langneset jordlag egnet til gress/beite ut fra tynt jordlag. Det samme gjelder fremtidig dyrking for landbruksformål.

Den tenkte plasseringen av gapahuken unngår også rester etter eldre anlegg for fløting, som er på Langneset sin nordside.

-Gapahuken er tenkt satt opp for å bedre bruken av friluftsområdet for flere personer. I forbindelse med oppsettingen av gapahuken er det planlagt å gruse opp en sti fra toalettet ved veien. Dette for å gjøre det enklere for eldre og personer med nedsatt bevegelsesevne å benytte gapahuken.

-Denne stien vil også spare vegetasjon i området rundt, da det vil bli mer naturlig å gå stien, heter det i søknaden.

Dagens terreng på Langneset skal bære preg av slitasje fra gående.

Søknaden oppsummeres med at det plassering av gapahuk ikke er i konflikt med landbruksinteresser. -Langneset har blitt brukt til formålet friluftsliv i mange år, og en gapahuk vil gjøre området enda mer attraktivt som grøntområde. Prosjektet åpner området for mer bruk fra grupper som har nedsatt bevegelsesevne, heter det i oppsummeringen.

Kartskisse fra søknad