Venstre har levert

516

Det er i disse dager innbyggerne i Malvik kan få vite hvilke partier som stiller til høstens valg her i Malvik kommune. Malviknytt vil, i tilfeldig rekkefølge, presentere alle valglistene.

Venstre i Malvik, leverte sin liste på Servicetorget den 29. mars klokken 14:15. Venstre har en kumulerte på sin liste, og øverst på listen står partiets ordførerkandidat, Torgeir Anda. Anda er født i 1955 og er fra Saksvik.

27 ønsker å bli folkevalgt for Venstre

Valglisten til Venstre i Malvik inneholder 27 navn, og de yngste på valglisten er Isak Cornelius Thobroe Anda og Iver Midttun, som begge er født i 2001 og begge to er fra Saksvik.

11 av listekandidatene er fra Saksvik, tre er fra Malvik, fire er fra Hommelvik, en er fra Muruvik og åtte er fra Vikhammer.

Frist for innlevering av listeforslag

Det er valgstyret i Malvik kommune som har ansvaret for behandling og godkjenning av innkomne listeforslag. Frist for innlevering av listeforslag var etter valgloven § 6-1 nr. 1, 31.mars kl. 12:00. Da 31.mars i år var på en søndag, blir denne fristen forskjøvet til mandag 1.april kl. 12:00. Denne fristen er absolutt og listen må ha kommet frem til valgstyret i Malvik innen fristen. Malvik kommune anbefalte personlig innlevering på servicetorget på rådhuset, så snart listene var klare.

Underskrift på listeforslaget

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrivere avhenger om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

Valglisten til Venstre er signert av Laila Tøndel og Kerstin Leistad.

Underskrift av to styremedlemmer/tillitsvalgte i partiets lokalavdeling. Dette gjelder parti som har fått minst 500 stemmer i fylket eller 5000 stemmer i hele landet («Forenklet modell») ved forrige stortingsvalg.

Underskrift av 202 personer med stemmerett i Malvik kommune. Dette gjelder for partier eller grupperinger som ikke fyller kravene i punktet over.

Valgbarhet

Hvem som er valgbar til kommunestyrevalget fremkommer i valgloven § 3-3. Listekandidatene må være folkeregistrert som bosatt i Malvik kommune for å kunne stå på liste til kommunestyrevalget i Malvik. Listekandidatene kan bare stille til valg på ett listeforslag i kommunen. En kandidat kan stå på liste både til fylkestingsvalg og til kommunestyrevalg.

Alle som har stemmerett til kommunestyrevalget i Malvik er også valgbare og pliktig til å ta imot valg. Valgloven § 3-4 styrer rett til å kreve seg fritatt fra kommunestyrevalg: Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

Antall kandidater

Det skal velges 31 kandidater til Malvik kommunestyre. Listeforslaget skal være utfylt med minimum 7 kandidater og maksimum 37 kandidater. Av disse kan inntil 6 kandidater gis et stemmetillegg og skal oppføres med store bokstaver først på listeforslaget.

Frist for å kalle tilbake et listeforslag

Et innlevert listeforslag kan kalles tilbake. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest 20. april 2019.

Valgstyrets behandling av listeforslagene

Valgstyret undersøker om listeforslagene og kandidatene på listene oppfyller lovens krav. Når valgstyret krevet det, må forslagsstiller legge fram nødvendig dokumentasjon for å vise at vilkårene er oppfylt.

Hvis det viser seg at en kandidat ikke er valgbar, eller at han/hun blir fritatt, skal kandidaten strykes fra listen. Den tillitsvalgte for listen bestemmer om det skal settes inn en ny kandidat på den ledige plassen eller om listen kan suppleres med et nytt navn nederst, slik at de øvrige kandidater rykker opp.

Etter hvert som listeforslagene kommer inn, legges de ut til ettersyn. Underskriftene på listeforslaget er unntatt offentlighet og skal ikke legges ut, unntak er navn på de tillitsvalgte.

Melding til kandidatene

Valgstyret skal underrette alle kandidatene på valglisten om at de er satt opp på et listeforslag. Samtidig opplyser valgstyret om muligheten for å kunne kreve seg fritatt for valg. Valgstyret fastsetter frist for tilbakemelding.

Godkjente valglister

Innen 1.juni skal valgstyret ha godkjent listene. Når listeforslagene er godkjent, skal valgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgstyret kunngjør overskriftene på valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Valgdagen er satt til mandag 9.september 2019.

Kilde: Malvik kommune