Demokratene har levert

Det er i disse dager innbyggerne i Malvik kan få vite hvilke partier som stiller til høstens valg her i Malvik kommune. Malviknytt vil, i tilfeldig rekkefølge, presentere alle valglistene.

Demokratene i Malvik, leverte sin liste på Servicetorget den 29. mars klokken 11:25. Demokratene har en kumulerte på sin liste, og øverst på listen står partiets ordførerkandidat, Roger Gundersen. Gundersen er født i 1971 og er fra Malvik.

7 ønsker å bli folkevalgt for Demokratene

Valglisten til Demokratene i Malvik inneholder 7 navn, og den yngste på valglisten er Rolf Størseth, som er født i 1972 og er fra Malvik.

Demokratene har oppført at alle listekandidatene er fra Malvik.

Frist for innlevering av listeforslag

Det er valgstyret i Malvik kommune som har ansvaret for behandling og godkjenning av innkomne listeforslag. Frist for innlevering av listeforslag var etter valgloven § 6-1 nr. 1, 31.mars kl. 12:00. Da 31.mars i år var på en søndag, blir denne fristen forskjøvet til mandag 1.april kl. 12:00. Denne fristen er absolutt og listen må ha kommet frem til valgstyret i Malvik innen fristen. Malvik kommune anbefalte personlig innlevering på servicetorget på rådhuset, så snart listene var klare.

Underskrift på listeforslaget

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrivere avhenger om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

Valglisten til Demokratene er signert av Roger Gundersen og Hege Kristin Håpnes.

Underskrift av to styremedlemmer/tillitsvalgte i partiets lokalavdeling. Dette gjelder parti som har fått minst 500 stemmer i fylket eller 5000 stemmer i hele landet («Forenklet modell») ved forrige stortingsvalg.

Underskrift av 202 personer med stemmerett i Malvik kommune. Dette gjelder for partier eller grupperinger som ikke fyller kravene i punktet over.

Valgbarhet

Hvem som er valgbar til kommunestyrevalget fremkommer i valgloven § 3-3. Listekandidatene må være folkeregistrert som bosatt i Malvik kommune for å kunne stå på liste til kommunestyrevalget i Malvik. Listekandidatene kan bare stille til valg på ett listeforslag i kommunen. En kandidat kan stå på liste både til fylkestingsvalg og til kommunestyrevalg.

Alle som har stemmerett til kommunestyrevalget i Malvik er også valgbare og pliktig til å ta imot valg. Valgloven § 3-4 styrer rett til å kreve seg fritatt fra kommunestyrevalg: Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

Antall kandidater

Det skal velges 31 kandidater til Malvik kommunestyre. Listeforslaget skal være utfylt med minimum 7 kandidater og maksimum 37 kandidater. Av disse kan inntil 6 kandidater gis et stemmetillegg og skal oppføres med store bokstaver først på listeforslaget.

Frist for å kalle tilbake et listeforslag

Et innlevert listeforslag kan kalles tilbake. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest 20. april 2019.

Valgstyrets behandling av listeforslagene

Valgstyret undersøker om listeforslagene og kandidatene på listene oppfyller lovens krav. Når valgstyret krevet det, må forslagsstiller legge fram nødvendig dokumentasjon for å vise at vilkårene er oppfylt.

Hvis det viser seg at en kandidat ikke er valgbar, eller at han/hun blir fritatt, skal kandidaten strykes fra listen. Den tillitsvalgte for listen bestemmer om det skal settes inn en ny kandidat på den ledige plassen eller om listen kan suppleres med et nytt navn nederst, slik at de øvrige kandidater rykker opp.

Etter hvert som listeforslagene kommer inn, legges de ut til ettersyn. Underskriftene på listeforslaget er unntatt offentlighet og skal ikke legges ut, unntak er navn på de tillitsvalgte.

Melding til kandidatene

Valgstyret skal underrette alle kandidatene på valglisten om at de er satt opp på et listeforslag. Samtidig opplyser valgstyret om muligheten for å kunne kreve seg fritatt for valg. Valgstyret fastsetter frist for tilbakemelding.

Godkjente valglister

Innen 1.juni skal valgstyret ha godkjent listene. Når listeforslagene er godkjent, skal valgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgstyret kunngjør overskriftene på valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Valgdagen er satt til mandag 9.september 2019.

Kilde: Malvik kommune